artykuł nr 1

USUWANIE AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Na podstawie Uchwały nr LVII/439/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 21.08.2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie”

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania do demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest, które wynosi 100% jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 22 sierpnia do 30 września 2023 r.*

W programie mogą wziąć udział: mieszkańcy Gminy Sośnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie Gminy Sośnie, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych w 2023 r. na realizację Programu nie są uprawnieni beneficjenci Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie BIP Gmina Sośnie w zakładce Informacje Urzędu Gminy, Ochrona środowiska lub w Urzędzie Gminy Sośnie pok. nr 1. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać między innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia dołączyć oświadczenie określające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (w przypadku osób fizycznych), kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej (w przypadku wspólnot mieszkaniowych), formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających rok podatkowy).

4. W przypadku zgłoszenia wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie do wniosku dołączyć również kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie).

W razie wątpliwości dotyczących programu dofinansowania do usuwania azbestu można dzwonić do Urzędu Gminy Sośnie pod nr tel. 62 73 93 918.

 *zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrzenia zgłoszeń w przypadku wyczerpania puli środków na dofinansowania

artykuł nr 2

Badania wody pitnej w 2023 roku

W załączeniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje oceny przydatności wody do spożycia.

artykuł nr 3

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie w roku 2023 Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3, ofertę najkorzystniejszą w cenie 600.000,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia złożył wykonawca: PUHW „Stefix” Stefan Wróbel, ul. Wysocka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 W dniu 22 grudnia 2022r. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawarła z ww. Wykonawcą umowę nr WRM.RZP.272.120.2022. Na podstawie zawartej umowy informuję, iż godziny otwarcia obiektu zostały wyznaczone zgodnie z poniższym wskazaniem:

- w dni robocze od poniedziałku do piątku: od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r.: w godz. 8:00 – 17:00, od 1 kwietnia 2023r. do 31 października 2023r.: w godz. 9:00 – 18:00, od 1 listopada 2023r. do 31 grudnia 2023r.: w godz. 8:00 – 17:00

- w soboty, niedziele i święta przez cały rok z wyjątkiem: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, w godz. 10:00 – 15:00

- w Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wszystkich Świętych, Wigilia, Boże Narodzenie, w godz. 9:00 – 12:00.

Dodatkowo podaję numery telefonów do kontaktu w sprawie: adopcji zwierzęcia:
722-333-376 oraz interwencji: 504-584-848. Wybrany Wykonawca wyznaczył Pełnomocnika do bezpośrednich kontaktów, którym jest Pani Klaudia Wawrzyniak (nr tel.: 509-477-880, adres e-mail: schronisko.stefix@gmail.com). 

Ponadto informuję, iż adres strony internetowej schroniska pozostaje ten sam: http://schroniskoostrow.pl

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska tut. Urzędu pod nr telefonu: 62-58-22-407 oraz na adres e-mail: ros@sieroumostrow.pl

artykuł nr 4

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2022

Na podstawie Uchwały nr XXXIX/305/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21.02.2022r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie”

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania do demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest,  które wynosi 100% jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od  01 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.*

W programie mogą wziąć udział: mieszkańcy Gminy Sośnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne posiadające nieruchomość na trenie Gminy Sośnie, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie BIP Gmina Sośnie w zakładce Informacje Urzędu Gminy, Ochrona środowiska lub w Urzędzie Gminy Sośnie pok. nr 1. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać między innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie określające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (w przypadku osób fizycznych), kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej (w przypadku wspólnot mieszkaniowych), formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę  oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających rok podatkowy).

5. W przypadku zgłoszenia wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie do wniosku należy dołączyć również  kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.

6. Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie).

7. W razie wątpliwości dotyczących programu dofinansowania do usuwania azbestu można dzwonić do Urzędu Gminy Sośnie pod nr  tel. 62 73 93 918.

 *zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrywania zgłoszeń w przypadku  wyczerpania środków na dofinansowania.

artykuł nr 5

Badania wody pitnej w 2021 roku

Informacje w załącznikach.

Załączniki:
Granowiec55 KB
Dobrzec55 KB
Chojnik55 KB