Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2024

2024

Utworzony: 2024-04-22 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 15:14

2. 2024

2024

Utworzony: 2024-01-11 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 14:58

3. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie 21 maja 2024

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach od godziny 12:00 odbywać się będą posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie. Tematem posiedzeń będzie wybór zastępców przewodniczących wszystkich komisji rady oraz omówienie uchwał, które będą przedmiotem nadchodzącej sesji Rady Gminy Sośnie. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Tomasz Chmielecki

Utworzony: 2024-05-16 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 14:02

4. Plany posiedzeń Rady

II Sesja Rady Gminy Sośnie

II SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 22 maja 2024 roku o godzinie 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Tomasz Chmielecki Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr LXVI/2024 z sesji odbytej w dniu 4 kwietnia 2024 r. IV. Przyjęcie protokołu nr I/2024 z sesji odbytej w dniu 7 maja 2024 r. V. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okres...

Utworzony: 2024-05-16 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 13:42

5. Stanowiska pracy w urzędzie

Stanowiska pracy

PARTER Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt 1 Robert Adamczewski wz Referent ds. gospodarki odpadami Referent ds. obsługi rady 062 7393936 Milena Pigłowska Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 062 7393918 2 Anna Ratajczyk Inspektor ds. gospodarki komunalnej 062 7393912 Magdalena Dolata Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 062 7393931 Mateusz Chmielecki Pomoc administracyjna 062 7393912 3 Andrzej Pańczyszyn Inspektor ds. księgowości podatkowej 062 7...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2024-05-15 09:40

6. 2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkó...

Sośnie, dnia 14.05.2024 r. PB.6733.7.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ...

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 14:30

7. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 13 maja 2024 r.

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 11:22

8. 2024

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Ko...

Sośnie, dnia 2024-05-14 OS.6220.1.2024 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOŚNIE Stosownie do art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm....

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 10:39

9. 2024

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Budowa siedmiu budynków mieszkalnych ...

Sośnie, dnia 2024-05-14 OS.6220.3.2024 ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz 775) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.05.2024 r. na wniose...

Utworzony: 2024-05-14 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 10:09

10. 2024

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony ...

SG.210.2.2024 Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie. Określenie stanowiska: Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub rolnictwo, wymagany staż pracy: 4 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu z...

Utworzony: 2024-05-13 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 15:12

11. Rada Gminy

Rada Gminy Sośnie w kadencji 2024 - 2029

1. Tomasz Chmielecki - Przewodniczący Rady 2. Radosław Bojarczuk - Wiceprzewodniczący Rady 3. Łukasz Bruder 4. Robert Frankowski 5. Anna Jakubczyk 6. Łukasz Koniuch 7. Bronisław Krawiec 8. Bożena Moskal 9. Andrzej Mus 10. Wioletta Musialska 11. Krystian Pyrka 12. Jan Rafalski 13. Hanna Śniadek 14. Elżbieta Walotka 15. Robert Zydorczak

Utworzony: 2024-05-13 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 14:40

12. Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy Sośnie

Komisja Rewizyjna 1) Bronisław Krawiec - Przewodniczący, 2) Łukasz Koniuch - Członek, 3) Robert Zydorczak - Członek. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1) Wioletta Musialska - Przewodnicząca, 2) Łukasz Bruder - Członek, 3) Hanna Śniadek - Członek. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 1) Anna Jakubczyk - Przewodnicząca, 2) Robert Frankowski - Członek, 3) Łukasz Koniuch - Członek, 4) Andrzej Mus - Członek, 5) Jan Rafalski - Członek, 6) Elżbieta Walotka - Członek, 7) Robert Zydorczak - Członek...

Utworzony: 2024-05-13 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 14:32

13. Imienne wykazy głosowań

I Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 14:01

14. Kierownictwo urzędu

Kierownictwo

Wójt: Adam Harlak Zastępca Wójta: Milena Pigłowska Sekretarz Gminy: Justyna Maryniak Skarbnik: Alina Bąk

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 12:39

15. 2024

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektor ds. planowania przestrzennego i bud...

SG.210.1.2024 Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie. Określenie stanowiska: Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe o kierunku planowanie przestrzenne (gospodarka przestrzenna) lub architektura, urbanistyka, budownictwo, wymagany staż pracy: 4 lata, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni p...

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 12:09

16. Oświadczenia majątkowe

Druk oświadczenia radnego gminy

Utworzony: 2024-05-09 | Zmodyfikowany: 2024-05-09 11:08

17. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 maja 2024 roku - obwody głosowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 maja 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Sośnie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.: Nr obwodu głosowan...

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 13:00

18. 2024

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Wójt Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2023 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. ...

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 11:31

19. Transmisja Sesji Rady Gminy

I Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2024-05-07 | Zmodyfikowany: 2024-05-07 14:36

20. Informacje o rozpatrzonych petycjach

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024 Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) Dane wnoszącego petycję Wprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 i 1590) oraz art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870). Data złożenia petycji Stosując art. 61 pkt. 2 Kodek...

Utworzony: 2024-05-07 | Zmodyfikowany: 2024-05-07 13:35