Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Stanowiska pracy w urzędzie

Stanowiska pracy

PARTER Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt 1 Jadwiga Duszyńska Inspektor ds. gospodarki odpadami 062 7393936 Milena Pigłowska Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 062 7393918 2 Anna Ratajczyk Inspektor ds. gospodarki komunalnej 062 7393912 Magdalena Dolata Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 062 7393931 3 Andrzej Pańczyszyn Inspektor ds. księgowości podatkowej 062 7393919 Agnieszka Mrowińska Inspektor ds. wymiaru podatku 4 Mirosław Ostojak Przewo...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 13:18

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

ODPADY KOMUNALNE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie Kalendarz segregacji Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych STAWKI I TERMINY OPŁAT Wzór deklaracji do wypełnienia Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków Zużyte baterie Przeterminowane leki Podmiot odbierający odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów Analiza stanu gospodarki...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 09:46

3. Transmisja Sesji Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 15:01

4. 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości budżetowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA ds. księgowości budżetowej (KB.1) w Urzędzie Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Natalia Grela, zamieszkała w Granowcu. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Natalia Grela spełniła wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowości budżetowej (K...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 12:43

5. 2020

Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m....

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:25

6. Plany posiedzeń Rady

XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XXII/2020 z sesji odbytej w dniu 16 listopa...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:04

7. 2020

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogło...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/677920/Zarz%C4%85dzenie-92_2020

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:02

8. 2020

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogło...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/677917/Zarz%C4%85dzenie-91_2020

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 11:00

9. 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wzrost wykorzy...

Ogłoszenie nr 614529-N-2020 Gmina Sośnie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wzrost wykorzystania OZE na obszarze Gminy Sośnie" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020O zamówienie mogą ubi...

Utworzony: 2020-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 11:32

10. 2020

Obwieszczenie oraz zawiadomienie - budowa elektrowni słonecznej w m. Kąty Śląskie

Informacje w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 11:20

11. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 27.11.2020

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 14:15 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy....

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 11:30

12. Imienne wykazy głosowań Radnych

XXII Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 16:01

13. 2020

Nadbudowa budynku łącznika - budynek "B" w Zespole Szkół w Sośniach

Ogłoszenie nr 612277-N-2020 Gmina Sośnie: Nadbudowa budynku łącznika - budynek "B" w Zespole Szkół w Sośniach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 15:55

14. 2020

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - projekt planó...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 13:13

15. 2020

Unieważnienie postępowania - Odwodnienie terenu przy Zespole Szkół w m. Cieszyn

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 15:56

16. Transmisja Sesji Rady Gminy

XXII Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 15:05

17. 2020

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - podział województwa na obwody ...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 08:54

18. 2020

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Sośnie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie. Określenie stanowiska: Specjalista ds. księgowości budżetowej. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo...

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 07:35

19. Plany posiedzeń Rady

XXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 roku o godzinie 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XXI/2020 z sesji odbytej w dniu 30 październ...

Utworzony: 2020-11-09 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 09:44

20. 2020

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - budowa elektrowni słonecznej ...

Opinia w załączeniu.

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 09:38