Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Transmisja Sesji Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 13:40

2. 2021

Obwieszczenie - wydanie decyzji - sieć gazowa średniego ciśnienia

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji z dnia 26 listopada 2021 roku znak PB.6733.4.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Rodzaj...

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 11:29

3. 2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa i eksploat...

OS.6220.4.2021 Sośnie, 23.11.2021 r. Zawiadomienie – Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 23.11.2021 r. została wydana na wniosek MITHRA II Sp. z o.o. ul. Rynek 29/4, 63-700 Krot...

Utworzony: 2021-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-11-23 14:18

4. 2021

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gmi...

Ogłoszenie wraz z załącznikami w założeniu.

Utworzony: 2021-11-22 | Zmodyfikowany: 2021-11-22 12:42

5. Plany posiedzeń Rady

XXXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 26 listopada 2021 roku o godzinie 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2021 z sesji odbytej w dniu 8 listopada 2021r. IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy S...

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-19 12:21

6. 2021

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Daniel" Sośnie

Kalendarz w załączeniu.

Utworzony: 2021-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-11-18 11:43

7. 2021

Korekta planu polowań WKŁ nr 499 "Sokół" Wrocław

Korekta planu w załączeniu.

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 13:42

8. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa zakładu stolarskiego - budowa bud...

Sośnie, dnia 2021-11-17 OS.6220.11.2021 OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) zawiadamiam, że na ...

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 13:38

9. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie r...

Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Sośniach, powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Sośnie

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 11:26

10. Plany posiedzeń Komisji Rady

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: - w dniu 26 listopada 2021 o godz. 1200 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Przewodniczący Rady G...

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 11:19

11. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa istniejącego zakładu o projektowa...

Sośnie, dnia 2021-11-16 OS.6220.10.2021 OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., 247 ze zm.) zawiadamiam, że na ...

Utworzony: 2021-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-11-16 11:18

12. Ewidencja ludności / dowody osobiste

DOWODY OSOBISTE

Osoba odpowiedzialna: Kamila Garbacka - Inspektor ds. obsługi rady, ewidencji ludności i dowodów osobistych Pokój nr 6 Tel. 62 739 39 32 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej Wymagane Dokumenty: 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednol...

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-11-15 12:06

13. Imienne wykazy głosowań Radnych

XXXIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2021-11-15 | Zmodyfikowany: 2021-11-15 12:03

14. 2021

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zago...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2021-11-10 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 14:16

15. 2021

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania p...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2021-11-10 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 14:15

16. 2021

Zawiadomienie dot. ,,Budowy i eksploatacji dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 M...

Zawiadomienie w załączniku.

Utworzony: 2021-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 14:22

17. 2021

Zawiadomienie dot. ,,Rozbudowy zakładu produkcji mebli o halę produkcyjno - magazyno...

Zawiadomienie w załączniku.

Utworzony: 2021-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 14:20

18. 2021

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie w załączniku.

Utworzony: 2021-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 13:13

19. Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych na rok 2021

Plan w załączeniu.

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 12:59

20. Transmisja Sesji Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2021-11-08 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 13:28