Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - stacja bazowa telefonii komórkowej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Sośnie z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji z dnia 1 czerwca 2023 roku znak PB.6733.4.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Rodzaj inwes...

Utworzony: 2023-06-02 | Zmodyfikowany: 2023-06-02 08:40

2. 2023

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykaz w załączniku.

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 12:49

3. 2023

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Wójt Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2022 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. ...

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 12:33

4. 2023

Zarządzenie NR 51/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie sporządze...

Załączenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/947936/Zarzadzenie-51_2023

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 10:15

5. 2023

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa i eksploat...

OS.6220.1.2023 Sośnie, 30.05.2023 r. Zawiadomienie – Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam, że w dniu 30.05.2023 r. została wydana na wniosek Mithra P Sp. z o.o., ul. Kramarska 3/1, 61 - 765 Poznań dec...

Utworzony: 2023-05-31 | Zmodyfikowany: 2023-05-31 08:46

6. Plany posiedzeń Rady

LV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LV SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 5 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LIV/2023 z sesji odbytej w dniu 24 maja 2023 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresi...

Utworzony: 2023-05-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 13:59

7. Plany posiedzeń Komisji Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 13:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji /-/ Jan Rafalski

Utworzony: 2023-05-30 | Zmodyfikowany: 2023-05-30 13:59

8. 2023

Postanowienie - projekt decyzji Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą ...

Sośnie, dnia 26.05.2023 r. OS.6523.4.2023 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 106 oraz art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850), a także w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym...

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 12:27

9. 2022

ZarządzenieNR 49/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przedstawi...

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/947114/Zarzadzenie-49_2023

Utworzony: 2023-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-05-29 11:42

10. 2023

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska - zmiana koncesji nr 112/93 na wydobywan...

Obwieszczenie w załączeniu.

Utworzony: 2023-05-26 | Zmodyfikowany: 2023-05-26 12:40

11. 2023

Opinia sanitarna - wykonanie stawu ziemnego o funkcji rekreacyjnej na działce nr 402...

Opinia w załączeniu.

Utworzony: 2023-05-26 | Zmodyfikowany: 2023-05-26 10:45

12. Imienne wykazy głosowań Radnych

LIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Wykaz w załączeniu.

Utworzony: 2023-05-25 | Zmodyfikowany: 2023-05-25 11:51

13. 2023

2023

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-05-25 11:19

14. Transmisja Sesji Rady Gminy

LIV Sesja Rady Gminy Sośnie cz. 2

Utworzony: 2023-05-24 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 10:28

15. Transmisja Sesji Rady Gminy

LIV Sesja Rady Gminy Sośnie

Utworzony: 2023-05-24 | Zmodyfikowany: 2023-05-24 09:46

16. Plany posiedzeń Rady

LIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 24 maja 2023 roku o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr LIII/2023 z sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2023 r. IV. Podjęcie uchwał: 1. nr LIV/416/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2023 rok, 2. nr LIV/417/2023 w sprawie zm...

Utworzony: 2023-05-17 | Zmodyfikowany: 2023-05-23 08:47

17. 2023

Zawiadomienie SKO - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, ob...

Kalisz, dnia 16 maja 2023 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu ul. Częstochowska 12 62-800 Kalisz SKO-4220A/13-14/23 Informacja Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029) zawiadamia że w dniu 16 maja 2023 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji o środowis...

Utworzony: 2023-05-22 | Zmodyfikowany: 2023-05-22 14:44

18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała Nr SO – 4/0955/80/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2022 rok Uchwała Nr SO–4/0954/26/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2022 rok wraz z informacją o stanie mieni...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2023-05-18 14:30

19.

załączniki ukryte

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2023-05-18 14:29

20. 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - elektroenergetyczne linie kablowe i napowie...

Sośnie, dnia 18.05.2023 r. PB.6733.5.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokaliza...

Utworzony: 2023-05-18 | Zmodyfikowany: 2023-05-18 11:35