Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Raporty dostępności

Raporty dostępności za 2020 rok

Raport w załączeniu.

Utworzony: 2021-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-06-16 11:40

2. Plany posiedzeń Rady

XXIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Wójt Gminy Sośnie w dniu 25 maja 2021 r. przedstawił Radzie Gminy Sośnie raport o stanie Gminy Sośnie za 2020 rok (zarządzeniem nr 39/2021), obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i ...

Utworzony: 2021-06-16 | Zmodyfikowany: 2021-06-16 10:57

3. Oceny zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej - 2020

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dostępna jest pod adresem: http://www.gops-sosnie.4bip.pl/upload/20210420090940avkl05ej1hqn.pdf

Utworzony: 2021-06-15 | Zmodyfikowany: 2021-06-15 10:52

4. 2021

Prognozowane upały - 15-19 czerwca

W najbliższych dniach prognozowane są upały- wtorek 15.06.2021 r. 260C, w kolejnych dniach sukcesywny wzrost temperatury, która w sobotę 19.06.2021 r. osiągnąć może 340C. Temperatura minimalna w nocy 13-220C . Stopień zagrożenia 2. UPAŁ -to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 300 C. W ciągu dnia najwyższa temperatura występuje pomiędzy godzina 15 a 18, zaś największe promieniowanie UV jest w godzinach 12-13. SKUTKI- wraz ze wzrostem temperatury znacząco wz...

Utworzony: 2021-06-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 10:49

5. Redakcja biuletynu

Redakcja

Sławomir Dolata tel. 62 739 39 11 e-mail: admin@sosnie.pl

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 09:17

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa

2020

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020 – 2024

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2021-06-14 09:03

7. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Sprawozdania w załączeniu.

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:14

8.

załączniki ukryte

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:12

9. Sprawozdania i informacje

Sprawozdania za I kwartał 2021 roku

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:11

10. 2021

2021

Utworzony: 2021-05-12 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 15:00

11. 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę nawierzchni drogi gminne...

Znak sprawy: ZP.271.1.2021 - wszyscy Wykonawcy - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Wielkopolska dz. nr 249/2”. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w pr...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-06-11 08:20

12. 2021

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chojnik (Sobki)

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-10 12:37

13. Rejestr Instytucji Kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sośnie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 201...

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 13:34

14. 2021

Informacja z otwarcia ofert na modernizację nawierzchni drogi gminnej w m. Bogdaj (S...

Informacja w załączniku

Utworzony: 2021-06-09 | Zmodyfikowany: 2021-06-09 11:16

15. 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - przebudowa nawierzchni ...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 13:30

16. 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - modernizacja nawierzchn...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 13:28

17. 2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Dotyczy pomocy publicznej w rolnictwie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykaz w załączniku.

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 08:39

18. 2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso...

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Lp. Nazwisko i imię / Nazwa Rodzaj ulgi Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia 1. Dyba Wiesława umorzenie 1 750,00 zł ważny interes podatnika 2. Grobelny Dominik umorzenie 3 156,00 zł ważny interes podatnika 3. Lebek Dariusz umorzenie 13 157,00 zł ważny interes podatnika 4. ROLMARK-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA umorzenie 14 579,00 zł ważny interes podatnika 5. &...

Utworzony: 2021-06-07 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 12:48

19. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa zbiornika Bardo

PB.6733.2.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Zawiadamiam strony postępowania że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczn...

Utworzony: 2021-06-04 | Zmodyfikowany: 2021-06-04 11:44

20. Plany posiedzeń Komisji Rady

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Szanowny/a Pan/i wszyscy Radny/a Rady Gminy Sośnie ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że: w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Podstawę prawną do urlopowania stanowi art. 25 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) – pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. P...

Utworzony: 2021-06-01 | Zmodyfikowany: 2021-06-01 13:34