Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Informacja o wyborze oferty - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekt...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-27 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 12:51

2. Plany posiedzeń Rady

LI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LI SESJA RADY GMINY SOŚNIE odbędzie się dnia 30 stycznia 2023 roku o godzinie 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak Proponowany porządek obrad: I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu nr L/2022 z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2022r. IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z ...

Utworzony: 2023-01-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-27 09:25

3. Plany posiedzeń Komisji Rady

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sośnie

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 13:00 wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Sośnie. Przewodniczący Rady Gminy Sośnie /-/ Mirosław Ostojak

Utworzony: 2023-01-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-19 14:27

4. Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej

Oświadczenia i świadectwa

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 15:05

5. Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamówień dostępny pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP%2000037408%2F01%2FP oraz w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-17 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 14:35

6. Gospodarka odpadami komunalnymi

ODPADY KOMUNALNE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnie Kalendarz segregacji Harmonogram odbioru odpadów Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych STAWKI I TERMINY OPŁAT Wzór deklaracji do wypełnienia Punkty odbioru zużytych baterii oraz przeterminowanych leków Zużyte baterie Przeterminowane leki Podmiot odbierający odpady komunalne Miejsce zagospodarowania odpadów Analiza stanu gospodarki...

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 13:55

7.

Gospodarka odpadami zalaczniki

Utworzony: 2018-04-24 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 13:54

8. Plany posiedzeń Komisji Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sośniach odbędzie się o godzinie 12:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie pismo z dnia 16 grudnia 2022 (data wpływu: 10 stycznia 2023r.), w sprawie dofinansowania przejazdów autobusowych. Przewodniczący Komisji /-/ Adam Mielcarek

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 09:52

9. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała SO-4/0951/95/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sośnie deficytu budżetu roku 2023 Uchwała Nr SO-4/0951/94/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sośnie Uchwała Nr SO-4/0957/84/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 09:43

10.

załączniki ukryte

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 09:42

11. Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYS...

Sośnie, 12 stycznia 2023 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Sośnie informuje, że zawarł umowę dotyczącą transportu do składu opału oraz prowadzenia dystrybucji węgla w imieniu Gminy Sośnie na rzecz gospodars...

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 11:38

12. Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej

Informacja o cenie węgla w preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych do 30 k...

W 2023 r. koszt zakupu 1 tony węgla (ekogroszek, orzech) w Gminie Sośnie wynosi 1 845 zł brutto (1,5 tony kosztuje odpowiednio 2 767,50 zł brutto). Cena zawiera usługę transportu ze składu (PSZOK w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50) do gospodarstwa domowego na terenie gminy. Mieszkańcy gminy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sośnie w 2023 r. wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Gminy Sośnie o numerze: 69 8409 0001 2004 0100 0635 0045 W tytule przel...

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 11:37

13. 2023

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowolt...

Sośnie, dnia 2023-01-10 OS.6220.1.2023 ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., 1029 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.01.2023 r. na...

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 12:31

14. 2022

Informacja z otwarcia ofert - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekt...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-10 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 11:55

15. Sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ) Uchwała nr LVII/329/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośnie. Uchwała nr LVII/330/2018 Rady Gminy Sośnie z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sośnie ograniczenia w godzinach nocnej spr...

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2023-01-10 10:56

16. 2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - dostawa i montaż instal...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 13:56

17. Stawki podatków

2023

Stawki podatku rolnego w 2023 r. wynoszą: 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 185,125 zł 2) od 1 ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 370,25 zł Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023: Stawka podatku leśnego w 2023 r. z 1 ha fizycznego wynosi - 71,0996 zł Komunikat Prezesa Głównego Urzęd...

Utworzony: 2023-01-09 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 07:47

18. 2022

Odpowiedzi 3 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użytecznośc...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 15:10

19. Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej

Oświadczenia i świadectwa węgla

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 13:20

20. 2022

Odpowiedzi 2 - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użytecznośc...

Odpowiedzi w załączeniu.

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 13:08