Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowę nawierzchni drogi gminne...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-06-21 | Zmodyfikowany: 2021-09-15 13:17

2. Zapytania

Odpowiedź - Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy...

Sośnie, dnia 09.09.2021r. Nr GKRPA. 8141.69 . 2021 Adam Szulc – Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp zoo KRS: 0000059459 ul. Poligonowa 1 Dot. Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze. W odpowiedzi na wiadomość z dnia 30 sierpnia 2021 roku dotyczącej oficjalnego wniosku i petycji na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na Lepsze, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów ...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 13:11

3. Zapytania

Stop Aferom w Gminach - Patrzeć Urzędnikom w Gminach na Ręce !!! - Rozliczać z wydat...

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze Date: 2021-08-11 at 17:23:00 CEST To: adresat.urzad@samorzad.pl Gminna(*) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przewodniczący Komisji Adresatem Petycji/Wniosku* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail ! ex officio - za pośrednictwem Kierownika JST - w rozumieniu art...

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 13:09

4. 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z...

Sośnie, 02.09.2021 r. OS.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam strony, że zebrano materiał dowodowy, w tym opi...

Utworzony: 2021-09-02 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 12:47

5. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Uchwała Nr SO – 2/0953/94/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za pierwsze półrocze 2021 roku Uchwała nr SO – 2/0955/29/2021Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2020 r. Uchwa...

Utworzony: 2017-04-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:35

6.

załączniki ukryte

Utworzony: 2020-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:34

7. 2021

Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie sprzed...

Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/757542/Zarz%C4%85dzenie-76_2021

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:20

8. 2021

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 zamó...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 13:12

9. 2021

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odw...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 14:50

10. 2021

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalac...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 13:07

11. 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Dostawa i monta...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-03 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 08:59

12. 2021

Informacja WKŁ nr 499 "Sokół" Wrocław - Plan polowań zbiorowych na sezon 2...

Plan w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-03 | Zmodyfikowany: 2021-09-03 09:03

13. 2021

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-02 | Zmodyfikowany: 2021-09-02 11:47

14. Ewidencja ludności / dowody osobiste

DOWODY OSOBISTE

Osoba odpowiedzialna: Kamila Garbacka - Inspektor ds. obsługi rady, ewidencji ludności i dowodów osobistych Pokój nr 6 Tel. 62 739 39 32 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej Wymagane Dokumenty: 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednol...

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-09-01 14:24

15. 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Przebudowa nawi...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-01 | Zmodyfikowany: 2021-09-01 12:53

16. 2021

Informacja z otwarcia ofert - Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Pawłó...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-09-01 | Zmodyfikowany: 2021-09-01 10:40

17. 2021

Intensywne opady deszczu ważność od godz. 10:34 dnia 31.08.2021 do godz. 21:00 dnia ...

Komunikat w załączeniu.

Utworzony: 2021-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-08-31 12:40

18. 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o...

Sośnie, 30.08.2021 r. OS.6220.8.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośnie Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 86 d ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam, że w dniu 30.08.2021 roku, zostało wydana decyzja umarzająca postęp...

Utworzony: 2021-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-08-31 09:57

19. 2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania zamówienia - Budowa linii ka...

Informacja w załączeniu.

Utworzony: 2021-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-08-31 08:33

20. Sprawozdania i informacje

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sośnie, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnie za I półrocze 2021 roku.

Utworzony: 2021-08-30 | Zmodyfikowany: 2021-08-30 10:33