artykuł nr 1

Zagospodarowanie przestrzenne

Osoba ubiegająca się o zaświadczenie/decyzję o ustalenie warunków zabudowy/nadanie numeru/inne może samodzielnie napisać podanie albo skorzystać z druków, które dostępne są na stronie internetowej lub w biurze ds. planowania przestrzennego i budownictwa - parter,
pokój nr 2.  

 

Opłaty: zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

 

  1. opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Gminy Sośnie - parter, pokój nr 5 lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośnie, nr rachunku:
    77 8409 0001 0100 0635 2000 0002 z dopiskiem: np.: „za zaświadczenie/za warunki zabudowy”.

 

  1. opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jego odpis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

OBOWIĄZEK dokonania opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, pozostawiając go
w aktach sprawy. 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro ds. planowania przestrzennego i budownictwa - parter, pokój nr 2, tel. 062 739 39 31

budownictwo@sosnie.pl