artykuł nr 11

Zestawienie ofert - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

Zestawienie w załączeniu.

Załączniki:
Wykaz239 KB
artykuł nr 12

Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

Znak sprawy: ZP.M.271.12.2018

 

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

 

Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

(opis zamówienia)

Projekt budowlany oraz przedmiar robót pomocne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią jedynie materiał poglądowy  i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót, np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu, nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które -jako ryczałtowe- nie może ulegać zmianom.

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

 

1. Termin składania ofert: 04.06.2018 g. 15.30

 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl

 

3. Forma składania ofert: pisemna

 

4. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2018 r.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

artykuł nr 13

Zestawienie ofert - budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

Zestawienie w załączeniu.

Załączniki:
Zestawienie234 KB
artykuł nr 14

Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

Znak sprawy: ZP.M.271.11.2018

 

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

 

Budowa ścieżki edukacyjnej z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elementami małej architektury w m. Sośnie

(opis zamówienia)

Projekt budowlany oraz przedmiar robót pomocne do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią jedynie materiał poglądowy  i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót, np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu, nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które -jako ryczałtowe- nie może ulegać zmianom.

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

 

1. Termin składania ofert: 18.05.2018 g. 15.30

 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl

 

3. Forma składania ofert: pisemna

 

4. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2018 r.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 15

Dostawa wysiewki torowej oraz uzupełnienie ubytków, równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Sośnie w roku 2018

Znak sprawy: ZP.M.271.9.2018

 

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

Dostawa wysiewki torowej oraz uzupełnienie ubytków, równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Sośnie w roku 2018

   (opis zamówienia)

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysiewki torowej oraz uzupełnienie ubytków, równanie i wałowanie dróg gruntowych na terenie gminy Sośnie w roku 2018. Dostawy  i naprawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany w zaoferowanej cenie za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględnić wszystkie koszty tj. załadunek, transport na miejsce dostawy oraz rozładunek. W ofercie należy podać całkowitą cenę 1 tony wysiewki oraz cenę 1 godziny pracy sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (równiarka samojezdna, walec).

 

Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie zgłaszała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej zapotrzebowanie na dostawę wysiewki oraz naprawę dróg.

 

1. Termin składania ofert: 16.04.2018 g. 15.30

 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl

 

3. Forma składania ofert: pisemna

 

4. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018 r.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

Załączniki:
Formularz oferty43 KB
Dostępne kategorie:
2024
2022
2021
2020
2019
2018/2017