artykuł nr 1

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2022

Na podstawie Uchwały nr XXXIX/305/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 21.02.2022r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośnie”

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania do demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest,  które wynosi 100% jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od  01 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r.*

W programie mogą wziąć udział: mieszkańcy Gminy Sośnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne posiadające nieruchomość na trenie Gminy Sośnie, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie BIP Gmina Sośnie w zakładce Informacje Urzędu Gminy, Ochrona środowiska lub w Urzędzie Gminy Sośnie pok. nr 1. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać między innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie określające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (w przypadku osób fizycznych), kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej (w przypadku wspólnot mieszkaniowych), formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę  oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających rok podatkowy).

5. W przypadku zgłoszenia wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie do wniosku należy dołączyć również  kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.

6. Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie).

7. W razie wątpliwości dotyczących programu dofinansowania do usuwania azbestu można dzwonić do Urzędu Gminy Sośnie pod nr  tel. 62 73 93 918.

 *zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrywania zgłoszeń w przypadku  wyczerpania środków na dofinansowania.