artykuł nr 6

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Rusza program usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania dofinasowania do demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest,  które w bieżącym roku wynosi 100% jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami.

Wnioski o dofinansowanie zbierane będą w terminie od  15 czerwca  do 15 lipca 2020 r.*

W programie mogą wziąć udział: mieszkańcy Gminy Sośnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie Gminy Sośnie, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.

Górny limit dofinansowania wynosi 5 000 zł – w przypadku osób fizycznych i pozostałych podmiotów

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie sosnie@sosnie.pl (zakładka: ochrona środowiska). W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać miedzy innymi: nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie określające  tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (w przypadku osób fizycznych), kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej (w przypadku wspólnot mieszkaniowych), formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę  oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (w bieżącym roku oraz dwóch latach poprzedzających rok podatkowy).

5. W przypadku zgłoszenia wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie do wniosku należy dołączyć również  kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.

6. Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy Sośni, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

7. W razie wątpliwości dotyczących programu dofinansowań do usuwania azbestu można dzwonić do Urzędu Gminy pod nr  tel. 62 739-39-10, 62 739-39-18.

 

*zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrywania zgłoszeń w przypadku  wyczerpania środków na dofinansowania.

Załączniki:
Załączniki33 KB
artykuł nr 7

Badania wody pitnej w 2020 roku

Wyniki w załączeniu.

artykuł nr 8

Obwieszczenie - wygaśnięcie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi i srebra

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
ObwieszczenieMB
artykuł nr 9

Badania wody pitnej w 2019 roku

Wyniki w załączeniu.

artykuł nr 10

Wnioski i zgłoszenia

Dostępne podkategorie:
2024
2023
2022
2021