artykuł nr 26

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec - odgałęzienie ul. Pilarskiej - wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

Załączniki:
Załącznik48 KB
artykuł nr 27

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec - odgałęzienie ul. Pilarskiej

Znak sprawy: ZP.M.271.6.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec – odgałęzienie ul. Pilarskiej

   (opis zamówienia)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi poprzez zmianę nawierzchni jezdni z gruntowo-tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej. Projekt budowlany oraz przedmiar robót pomocny do przygotowania oferty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią jedynie materiał poglądowy  i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót, np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu, nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które -jako ryczałtowe- nie może ulegać zmianom.

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

 

1. Termin składania ofert: 12.06.2017 g. 15.30

 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl

 

3. Forma składania ofert: pisemna

 

4. Termin realizacji zamówienia: 11.08.2017 r.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

 

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki:
ZałącznikiMB
artykuł nr 28

Przebudowa istniejącego chodnika w m. Sośnie ul. Witosa

Znak sprawy: ZP.M.271.4.2017

 

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

Przebudowa istniejącego chodnika w m. Sośnie ul. Witosa

 (opis zamówienia)

Przedmiotem zamówienia jest przełożenie ok. 650 m wraz z uzupełnieniem braków nawierzchni chodnika z wykonaniem nowej podbudowy oraz częściowej wymiany lub naprawy krawężników.

Szerokość chodnika w zależności od miejsca od 0,5 do 1,5m

Projektowana nawierzchnia: kostka betonowa o spadku jednostronnym w kierunku jezdni   o wartości 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- uzupełnienie ubytków (warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 lub 8 cm w zależności od dopasowania do istniejącej kostki),

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

 Obrzeże betonowe o wymiarach 6x25x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Krawężnik typu najazdowego o wymiarach 22x15x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Zdemontowaną kostkę betonową, która będzie nadawała się do dalszego wykorzystania należy wykorzystać.

Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią jedynie materiał poglądowy  i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót, np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu, nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które -jako ryczałtowe- nie może ulegać zmianom.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosków materiałowych do akceptacji Zamawiającego.

 

1. Termin składania ofert: 15.05.2017 g. 15.30

 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl

 

3. Forma składania ofert: pisemna

 

4. Termin realizacji zamówienia: 15.07.2017 r.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki:
Załączniki244 KB
artykuł nr 29

Unieważnienie postępowania - przebudowa...

artykuł nr 30

Przebudowa istniejącego chodnika w m. Sośnie ul....

Dostępne kategorie:
2024
2022
2021
2020
2019
2018/2017