artykuł nr 1

Plan polowań zbiorowych WKŁ nr 499 Sokół Wrocław

Plan w załączeniu.

Załączniki:
Plan 2023 - 202493 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie o mocy do 6 MWp

OS.6220.2.2023

Sośnie, 04.09.2023 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094),

zawiadamiam,

że w dniu 04.09.2023 r. została wydana na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa decyzja nr 3/2023 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie o mocy do 6 MWp”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

Załączniki:
Załącznik do decyzji25 KB
Decyzja160 KB
artykuł nr 3

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 5 DANIEL Sośnie w sezonie łowieckim 2023/2024

Kalendarz w załączeniu.

Załączniki:
Kalendarz24 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - stacja bazowa telefonii komórkowej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 1 czerwca 2023 roku znak PB.6733.4.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

stacja bazowa telefonii komórkowej, zakres której obejmuje:

wieżę kratową stalową;

zestaw anten sektorowych (6 sztuk) wraz z modułami RRU;

anteny radioliniowe (5 sztuk);

szafy techniczne wraz z zespołem urządzeń teletechnicznych;

estakadę kablową;

instalację elektryczną zasilającą urządzenia;

ogrodzenie;

zlokalizowana w Chojnik; na działce nr 164/1 (obręb 0002).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

OS.6220.1.2023

Sośnie, 30.05.2023 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,

że w dniu 30.05.2023 r. została wydana na wniosek Mithra P Sp. z o.o., ul. Kramarska 3/1, 61 - 765 Poznań decyzja nr 2/2023 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na: „Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

 

Załączniki:
Załącznik do decyzji24 KB
Decyzja166 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017