artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 680/6, obręb Granowiec, gm. Sośnie

Sośnie, dnia 2023-12-07

OS.6220.5.2023

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz 775) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.12.2023 r. na wniosek Pani Kamili Lesiewicz, ul. Odolanowska 73, Granowiec, 63-435 Sośnie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 680/6, obręb Granowiec, gm. Sośnie”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 07.12.2023 r.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/-/ Dariusz Berek

Strony postepowania wg. rozdzielnika

artykuł nr 2

Plan polowań zbiorowych WKŁ nr 499 Sokół Wrocław

Plan w załączeniu.

Załączniki:
Plan 2023 - 202493 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie o mocy do 6 MWp

OS.6220.2.2023

Sośnie, 04.09.2023 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094),

zawiadamiam,

że w dniu 04.09.2023 r. została wydana na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa decyzja nr 3/2023 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.2.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie o mocy do 6 MWp”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

Załączniki:
Załącznik do decyzji25 KB
Decyzja160 KB
artykuł nr 4

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 5 DANIEL Sośnie w sezonie łowieckim 2023/2024

Kalendarz w załączeniu.

Załączniki:
Kalendarz24 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - stacja bazowa telefonii komórkowej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 1 czerwca 2023 roku znak PB.6733.4.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

stacja bazowa telefonii komórkowej, zakres której obejmuje:

wieżę kratową stalową;

zestaw anten sektorowych (6 sztuk) wraz z modułami RRU;

anteny radioliniowe (5 sztuk);

szafy techniczne wraz z zespołem urządzeń teletechnicznych;

estakadę kablową;

instalację elektryczną zasilającą urządzenia;

ogrodzenie;

zlokalizowana w Chojnik; na działce nr 164/1 (obręb 0002).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017