artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - stacja bazowa telefonii komórkowej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 1 czerwca 2023 roku znak PB.6733.4.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

stacja bazowa telefonii komórkowej, zakres której obejmuje:

wieżę kratową stalową;

zestaw anten sektorowych (6 sztuk) wraz z modułami RRU;

anteny radioliniowe (5 sztuk);

szafy techniczne wraz z zespołem urządzeń teletechnicznych;

estakadę kablową;

instalację elektryczną zasilającą urządzenia;

ogrodzenie;

zlokalizowana w Chojnik; na działce nr 164/1 (obręb 0002).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

OS.6220.1.2023

Sośnie, 30.05.2023 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,

że w dniu 30.05.2023 r. została wydana na wniosek Mithra P Sp. z o.o., ul. Kramarska 3/1, 61 - 765 Poznań decyzja nr 2/2023 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego na: „Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

 

Załączniki:
Załącznik do decyzji24 KB
Decyzja166 KB
artykuł nr 3

Postanowienie - projekt decyzji Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocki w sprawie zmiany koncesji nr 112/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „ Bogdaj - Uciechów”

Sośnie, dnia 26.05.2023 r.

OS.6523.4.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 oraz art. 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850), a także w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850) w związku z pismem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie projektu decyzji w sprawie zmiany koncesji nr 112/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „ Bogdaj – Uciechów”, w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 3 kwietnia 1995 r. ( znak: BKGo/MN/620/95), decyzją z dnia 12 marca 1998 r. (znak: GK/wk/MN/1092/98), postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2016 r. ( znak: DGK-IV.4771.14.2016.BG) oraz decyzją z dnia 21 czerwca 2018r. (znak: DGK-IV.4771.20.2018>AK)) spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.

postanawia się

zaopiniować pozytywnie projekt decyzji Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocki w sprawie zmiany koncesji nr 112/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. wydaną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „ Bogdaj – Uciechów”, w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 3 kwietnia 1995 r. ( znak: BKGo/MN/620/95), decyzją z dnia 12 marca 1998 r. (znak: GK/wk/MN/1092/98), postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2016 r. ( znak: DGK-IV.4771.14.2016.BG) oraz decyzją z dnia 21 czerwca 2018r. (znak: DGK-IV.4771.20.2018>AK)).

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa,

Mariusz Dziadkiewicz, Dyrektor Eksploatacji Złóż – pełnomocnik spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku – Odział Geologii i Eksploatacji PGNiG z siedzibą w Warszawie,

a/a.

artykuł nr 4

Opinia sanitarna - wykonanie stawu ziemnego o funkcji rekreacyjnej na działce nr 402, obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia255 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie SKO - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Kalisz, dnia 16 maja 2023 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

ul. Częstochowska 12

62-800 Kalisz

SKO-4220A/13-14/23

Informacja

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029)

zawiadamia

że w dniu 16 maja 2023 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sośnie z dnia 02 marca 2023 r. znak 1/2023 dla inwestycji polegającej na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie” wydana została decyzja znak SKO – 4220A/13-14/23 o treści „umorzyć postępowanie odwoławcze w stosunku do osób niebędących stronami postępowania tj: S.W. oraz Mieszkańców Wsi Kałkowskie”

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium odwoławczym w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, w godzinach urzędowania 9.00-14.00.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Od skargi pobierany jest wpis sądowy w wysokości 500 zł płatny na rzecz konta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przy uiszczaniu wpisu-zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego jak i na rachunek bankowy tego sądu- należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Stronie może być przyznane prawo pomocy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 p.p.s.a.).

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.). Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. (art. 244 § 2 p.p.s.a.). Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (art. 252 § 2 p.p.s.a.). Formularz dostępny jest m. in.na stronie https://bip.wsa.poznan.pl/84/wzor-wniosku-o-przyznanie-prawa-pomocy.html

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Krzysztof Sobociński) (Iwona Chojnacka) (Justyna Sieradzka)

Informację umieszcza się:

BIP SKO Kalisz

Tablica ogłoszeń SKO Kalisz

Wójt Gminy Sośnie x 3

a/a

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017