artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY SOŚNIE z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Sośniach, powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Sośnie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Sośnie z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Sośniach i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sośniach

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

do przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1728)

 

Wójt Gminy Sośnie – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

kandydatów na rachmistrzów terenowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

I. Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

II. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Sośnie,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

III. Kandydat na rachmistrza:

1. Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numery telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

2. Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

3. Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

4. Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Sośnie. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

 

5. Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej.

 

6. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

 

7. Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich , rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.

 

IV. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19,

2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe,

3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

 

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie Gminy Sośnie wynosi 2 (dwóch).

 

V. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

1) zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):

a) imienia (imion) i nazwiska,

b) daty urodzenia,

c) adresu zamieszkania,

d) numeru telefonu,

e) adresu e-mail,

f) spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia,

 

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 

3) oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (druk do pobrania). Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

4) dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych” należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie – sekretariat w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez urząd (datę wpływu).

 

Ofert kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w zgłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Sośniach – nr tel. 62 739 39 14 lub 62 739 39 20.

 

Sośnie, dn. 15 czerwca 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Sośnie

 

 /-/ Stanisław Budzik