artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową, rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Sośniach

Sośnie, dnia 26 lutego 2021 r.


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową, rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Sośniach

 

 

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach, zostało unieważnione.

Uzasadnienie

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły trzy oferty. W związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania przez Gminę Sośnie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ustalanej na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, Zamawiający zwrócił się do wszystkich oferentów z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie wyraził przedmiotowej zgody, w związku z czym oferta została odrzucona, natomiast cena drugiej w kolejności najkorzystniejszej oferty jest zbyt wysoka i nie do zaakceptowania przez Zamawiającego.


 

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Sośniach

Ogłoszenie w załączeniu.

Załączniki:
Załączniki407 KB
artykuł nr 3

Wyniki zapytania ofertowego

Wynik w załączeniu.

Załączniki:
Wyniki302 KB
artykuł nr 4

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Sośnie wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Sośnie

Zapytanie w załączeniu.

Załączniki:
Zapytanie42 KB
artykuł nr 5

Unieważnienie postępowania - Odwodnienie terenu przy Zespole Szkół w m. Cieszyn

Informacja w załączeniu.

Załączniki:
Unieważnienie147 KB
Dostępne kategorie:
2024
2022
2021
2020
2019
2018/2017