artykuł nr 11

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa farmy fotowoltaicznej składającą się z niezależnych bloków o łącznej mocy do 60 MW, na działkach o numerach ewid. 383, 386, 390 i 472/2 obręb Szklarka Śląska, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie183 KB
artykuł nr 12

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1Mw na działce ewidencyjnej numer 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

OS.6220.05.2022

Sośnie, 02.03.2023 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,

że w dniu 02.03.2023 r. została wydana decyzja nr 1/2023 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.05.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1Mw na działce ewidencyjnej numer 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania

Załączniki:
decyzja178 KB
artykuł nr 13

Opinia sanitarna - budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia227 KB
artykuł nr 14

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 257, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie133 KB
artykuł nr 15

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Opinia  w załączeniu.

Załączniki:
Opinia55 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017