artykuł nr 21

Zawiadomienie - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 28/ w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie- Sośnie A

Sośnie, 27.07.2022 r.

OS.6220.7.2022

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam strony, że zebrano materiał dowodowy, w tym opinie i uzgodnienia organów o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 28/ w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie- Sośnie A”.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) zawiadamiam, że strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej informacji.

Treść obwieszczenia wraz z opiniami/uzgodnieniami organów o których mowa w art. z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 27.07.2022 r.

Zastępca Wójta

Dariusz Berek

Strony postępowania

a/a

artykuł nr 22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 3 MW w miejscowości Sośnie, na działce o nr ewid. 529/3 obręb ewid. Sośnie, gmina Sośnie

OS.6220.12.2021

Sośnie, 07.07.2022 r.

Zawiadomienie – Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,

że w dniu 07.07.2022 r. została wydana na wniosek ROMGOS PMB ENERGIA Sp. z o.o ul. Zaciszna 1D, 63-200 Jarocin reprezentowanego przez pełnomocnik – Jacka Troń decyzja nr 04/2022 Wójta Gminy Sośnie, znak OS.6220.12.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegającego ” Budowie instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 3 MW w miejscowości Sośnie, na działce o nr ewid. 529/3 obręb ewid. Sośnie, gmina Sośnie”.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu można zapoznać się z w Urzędzie Gminy w Sośniach, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie ( pokój nr 1) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie bip.sosnie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń ww. siedzibie tutejszego Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Do wiadomości:

Strony postępowania wg. rozdzielnika (BIP)

artykuł nr 23

Postanowienie RDOŚ - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr. 28/2 w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie - Sośnie B

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie171 KB
artykuł nr 24

Postanowienie RDOŚ - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr. 28/2 w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie - Sośnie A

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie170 KB
artykuł nr 25

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 28/2 w miejscowości Sośnie, gmina Sośnie - Sośnie A

Opinia w załączeniu.

Załączniki:
Opinia56 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017