artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie - przeprowadzenie konsultacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr L/277/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji:

1. Przedmiot i cel konsultacji:
- przedstawienie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie
- projekt Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie www.sosnie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie konsultacji: 18.10.2021 r.
- zakończenie konsultacji: 02.11.2021 r. godz. 15.00.

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Sośnie, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej, określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, należące do zadań Gminy Sośnie,
- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
- opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:

Projekt uchwały Rady Gminy Sośnie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Formularz do konsultacji

Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Sośnie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie dostępne pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/739397/Zarz%C4%85dzenie-47_2021

W załączeniu dokumenty niezbędne do złożenia oferty.

Załączniki:
Załączniki158 KB
artykuł nr 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOŚNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:
Program341 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017