artykuł nr 1

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie lub portalu danych jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Gminy Sośnie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

- żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,

- Urząd Gminy Sośnie nie dysponuje żądaną informacją,

- istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Sośnie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie,

- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, pokój nr 109,

- przesłać faxem na numer: 62 739 39 33,

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sosnie@sosnie.pl,

- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,

- przesłać elektronicznie wykorzystując pomocniczo załączony poniżej formularz.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

W załączeniu znajduje się sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki:
Wniosek9 KB