artykuł nr 1

LII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 13 marca 2023 roku

o godzinie 15.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Przedstawienie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu nr LI/2023 z sesji odbytej w dniu 30 styczniu 2023 r.

IV Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI Podjęcie uchwał:

1. nr LII/401/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na rok 2023,

2. nr LII/402/2023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2023 rok,

3. nr LII/403/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2023 – 2032,

4. nr LII/404/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie,

5. nr LII/405/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnie w 2023 roku,

6. nr LII/406/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sośnie,

7. nr LII/407/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sośnie na lata 2023 – 2030,

8. nr LII/408/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sośnie oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków,

9. nr LII/409/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat,

10. nr LII/410/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 675/5, 675/12 i 678/10 położonych w miejscowości Granowiec,

11. nr LII/411/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 5 lat.

VII Interpelacje i zapytania Radnych.

VIII Wolne głosy i wnioski.

IX Zakończenie obrad.