artykuł nr 1

Informacja o wyniku przetargu - Cieszyn

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN, GMINA SOŚNIE

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Sośnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej:

 

1. Przetarg odbył się w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sośniach.

 

2. Do zbycia przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Cieszynie, gm. Sośnie, będącą własnością Gminy Sośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193 o pow. 1600 m2 , zapisaną w KW KZ1W/00060551/3.

 

3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę fizyczną, która w terminie i w wysokości podanej w ogłoszeniu dokonała wpłaty wymaganego wadium.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto – 17.700,00 zł. sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.

 

5. Cena nieruchomości netto osiągnięta w wyniku przetargu – 17.880,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 

6. W wyniku przeprowadzonej licytacji wyłoniono nabywcę ww. nieruchomości, którym została Pani Renata Reksa zamieszkała w Cieszynie.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik