artykuł nr 1

Zawiadomienie SKO - Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Kalisz, dnia 16 maja 2023 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

ul. Częstochowska 12

62-800 Kalisz

SKO-4220A/13-14/23

Informacja

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029)

zawiadamia

że w dniu 16 maja 2023 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Sośnie z dnia 02 marca 2023 r. znak 1/2023 dla inwestycji polegającej na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie” wydana została decyzja znak SKO – 4220A/13-14/23 o treści „umorzyć postępowanie odwoławcze w stosunku do osób niebędących stronami postępowania tj: S.W. oraz Mieszkańców Wsi Kałkowskie”

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium odwoławczym w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, w godzinach urzędowania 9.00-14.00.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Od skargi pobierany jest wpis sądowy w wysokości 500 zł płatny na rzecz konta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przy uiszczaniu wpisu-zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego jak i na rachunek bankowy tego sądu- należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Stronie może być przyznane prawo pomocy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 p.p.s.a.).

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.). Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. (art. 244 § 2 p.p.s.a.). Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (art. 252 § 2 p.p.s.a.). Formularz dostępny jest m. in.na stronie https://bip.wsa.poznan.pl/84/wzor-wniosku-o-przyznanie-prawa-pomocy.html

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

(Krzysztof Sobociński) (Iwona Chojnacka) (Justyna Sieradzka)

Informację umieszcza się:

BIP SKO Kalisz

Tablica ogłoszeń SKO Kalisz

Wójt Gminy Sośnie x 3

a/a