artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Sośnie, 12 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Wójt Gminy Sośnie informuje,

że zawarł umowę dotyczącą transportu do składu opału oraz prowadzenia dystrybucji węgla w imieniu Gminy Sośnie na rzecz gospodarstw domowych:

1. Nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego:

Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

2. Data i miejsce zawarcia umowy:

12.01.2023 r. w miejscowości Sośnie

3. Opis przedmiotu umowy:

Transport węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z miejsca składowania tego paliwa stałego tj. Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Węglowa 4 Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A. do miejsca składowania wskazanego przez gminę tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50 oraz dystrybucja węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Sośnie.

4. Cena:

Łączna wartość umowy w okresie do dnia 30 kwietnia 2023 r. nie może przekroczyć 104 550,00 zł brutto (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych brutto). Przedsiębiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 209,10 zł brutto za każdą dostarczoną nabywcy tonę paliwa stałego.

5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Przewidziano jedynie obowiązek dla gminy, aby w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia.

6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa:

Paweł Drobnikowski., ul. Nadbaryczna 4, 63-430 Odolanów

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik