artykuł nr 1

Obwieszczenie - w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na rzecz Elektrowni PV 69 sp. z o.o., dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 244/1 i 244/2 w m. Sośnie wydana została decyzja znak SKO - 4213/214/22 utrzymująca w mocy w/w decyzję organu I instancji w całości.

Kalisz, dnia 27 września 2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

ul. Częstochowska 12

62-800 Kalisz

SKO-4213/214/22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) w zw. z art. 72 ust.6 i 6a o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r., poz. 1029), Samorządowe Kolegium Odwoławcze Kaliszu,

zawiadamia,

że w dniu 27 września 2022 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Sośnie znak PB.6730.19.2022 z dnia 06.07.2022r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na rzecz Elektrowni PV 69 sp. z o.o., dla budowy farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 244/1 i 244/2 w m. Sośnie wydana została decyzja znak SKO – 4213/214/22 utrzymująca w mocy w/w decyzję organu I instancji w całości.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, ul. Częstochowska 12,62-800 Kalisz.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 §1 p.p.s.a.).

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu , ul. Częstochowska 12, 63-800 Kalisz.

Od skargi pobierany jest wpis sądowy w wysokości 500zł płatny rzecz konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

Stronie może być przyznane prawo pomocy na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 p.p.s.a.). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244  § 1 p.p.s.a.). Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. (art. 244 § 2 p.p.s.a.). Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru (art. 252  § 2 p.p.s.a.). Formularz dostępny jest m.in. na stronie https://bip.wsa.poznan.pl/84/wzor-wniosku-o-przyznanie-prawa-pomocy.html

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

Krzysztof Sobociński Justyna Sieradzka   Iwona Chojnacka

Informację umieszcza się:

1. BIP SKO Kalisz

2. tablica ogłoszeń SKO,

3. Wójt Gminy Sośnie x 3 (tablica ogłoszeń urzędu, BIP urzędu, tablica ogłoszeń)

4. a/a