artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznej w miejscowościach: Sośnie, na działce nr 762 (obręb 0015) oraz Szklarka Śląska, na działce nr 575 (obręb 0016), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 30 września 2022 roku znak PB.6733.6.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „S”, polegająca na:

odbudowie rowu „S” na długości 1360 m;

budowie 5 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji 2 przepustów;

zlokalizowana w miejscowościach: Sośnie, na działce nr 762 (obręb 0015) oraz Szklarka Śląska, na działce nr 575 (obręb 0016), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek