artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Kuźnica Kącka, na działkach nr 442, 443, 456 i 457 (obręb 0011), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 29 września 2022 roku znak PB.6733.7.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „L1”, polegająca na:

odbudowie rowu „L1” na długości 748 m;

przebudowie 2 przepustów;

budowie 2 zastawek;

budowie progu drewniano – kamiennego o piętrzeniu < 1,0 m;

przebudowa rowu „L2”, polegająca na:

odbudowie rowu „L2” na długości 599 m;

budowie 6 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji 2 przepustów;

zlokalizowana w miejscowości Kuźnica Kącka, na działkach nr 442, 443, 456 i 457 (obręb 0011), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek