artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielkopolska 47

1.5.2.) Miejscowość: Sośnie

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-435

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627393910

1.5.8.) Numer faksu: 627393933

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosnie@sosnie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosnie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c1913d9-414f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c1913d9-414f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00329739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000716/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00262859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 241 ust 1 pkt 11 ustawy. Zamawiający udziela zamówienia spółce komunalnej, której jest jedynym właścicielem i która nie posiada kapitału prywatnego, a której zasadnicza działalność (w ponad 90%) dotyczy zadań powierzonych jej do wykonywania przez Zamawiającego. Powierzenie przez Gminę wykonywania zadań własnych utworzonej przez nią spółce prawa handlowego nie stanowi zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie, w tym:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
- opakowania z tworzyw sztucznych, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,
- papier,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- popiół,
- odpady niesegregowane tzw. resztkowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 326592,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 326592,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 326592,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROLKOM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222239035

7.3.3) Ulica: Wielkopolska 11

7.3.4) Miejscowość: Sośnie

7.3.5) Kod pocztowy: 63-435

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 326592,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021