artykuł nr 1

Wykonanie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałkowskie

Sośnie, 01.02.2021r.

Gmina Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

 

Znak sprawy: ZP.M.271.1.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

 

Wykonanie prac remontowych budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałkowskie

(opis zamówienia)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z możliwością użytkowania i ulepszeniem budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałkowskie.

Zakres prac obejmuje:

- wyrównanie ubytków tynków w całym lokalu

- gruntowanie i malowanie ścian w całym lokalu wraz z materiałem

- malowanie podłogi na scenie

- montaż karniszy 7 szt.

- naprawa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia sufitowego

- ułożenie tynku ozdobnego na scenie

 

Metraż lokalu: ok. 200 m2, kolorystykę ścian należy uzgodnić uprzednio z Zamawiającym.

 

UWAGA:

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią jedynie materiał poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót, np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu, nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które -jako ryczałtowe- nie może ulegać zmianom.

1. Termin składania ofert: 09.02.2021 g. 15.30

 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

63-435 Sośnie

fax: 62 739 39 33

e-mail: sosnie@sosnie.pl

 

3. Forma składania ofert: pisemna

 

4. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2021 r.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 515 258 912.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 107/2020 z dnia 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Wójt

/-/ Stanisław Budzik

Załączniki:
Załączniki34 KB
Dostępne kategorie:
2022
2021
2020
2019
2018/2017