artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. ekonomiczno-informatycznych

SG.210.1.2021

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Określenie stanowiska: Specjalista ds. ekonomiczno-informatycznych.

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe o kierunku matematyka lub informatyka,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

2. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

3. znajomość systemów operacyjnych rodziny Microsoft Windows Server i Linux,

4. znajomość środowisk wirtualizacji,

5. znajomość relacyjnych baz danych,

6. umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem i sieciami komputerowymi,

7. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

8. umiejętność pracy w zespole,

9. wysoka kultura osobista,

10. komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

11. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

2) współpraca z jednostkami oświaty zlokalizowanymi poza miejscowością Sośnie – Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, Zespołem Szkół w Cieszynie, Zespołem Szkół w Granowcu, Zespołem Szkół w Pawłowie w zakresie:

a) bieżąca pomoc użytkownikom systemów informatycznych w obsłudze sprzętu komputerowego i oprogramowania,

b) usuwanie drobnych awarii sprzętu i oprogramowania,

c) doradztwo w zakresie:

- administrowania systemami informatycznymi,

- organizowania pracy w sieci i na stanowiskach komputerowych,

- tworzenia bazy danych i kopii danych,

- aktualizowania oprogramowania,

- gospodarowania sprzętem komputerowym,

- zapewnienia dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) obsługa informatyczna zebrań wiejskich sołectwach (poza sołectwem Sośnie),

4) realizacja zadań związanych z obsługą informatyczną wyborów oraz referendów,

5) zastępowanie informatyka urzędu i stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.,

6) wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2. czas pracy – 1 etat,

3. praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

4. praca jednozmianowa,

5. stanowisko pracy usytuowane na parterze.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) informuję, że w miesiącu listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2. CV (życiorys),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz minimalnym doświadczeniu na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

9. kserokopia dowodu osobistego,

10. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. ekonomiczno-informatycznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

 

Sośnie, 17 grudnia 2021 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik


 


 

Załączniki:
Załączniki23 KB