artykuł nr 1

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia

PB.6733.1.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działce nr 298 (obręb 0015).

 

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: G.E.N Gaz Energia Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz wnosić do nich uwagi na piśmie w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47 (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po tym terminie zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik