artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Młynik

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Wójta Gminy Sośnie z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 24 luty 2020 roku znak 6733.10.2019.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej;

zlokalizowana w miejscowości Młynik, na działce nr 271 (obręb 0013).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik