artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji deszczowej w m. Sośnie

PB.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

 

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową chodnika i sieci kanalizacji

deszczowej;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 133/1, 133/4, 135/1, 171/3, 183/4, 184/4, 184/6, 184/7, 184/8, 184/9, 184/10, 641 i 685 (obręb 0015).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).

 

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik