artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia zlokalizowana w miejscowości Granowiec

PB.6733.7.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945ze zm.)

 

Wójt Gminy Sośnie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia zlokalizowana w miejscowości Granowiec, na działce nr 884/8 (obręb 0005).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ANCO Sp. z o.o.; ul. Św. Ducha 118b; 63-200 Jarocin.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz wnosić do nich uwagi na piśmie w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47 (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Po tym terminie zostanie podjęta decyzja w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Wójt Gminy Sośnie

 

/ - / Stanisław Budzik