artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminę sośnie od 01.04.2021 r.

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOŚNIE OD 01.04.2021 r.
        
Lp.WyszczególnieniePS CieszynPS GranowiecPS PawłówPS SośnieRAZEMOddz. Bogdaj
1.Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę (wg SIO stan na dzień 30.IX.2020r.)2547499821919
2.Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (posiadających opinię) w przedszkolach prowadzonych przez gminę (wg SIO stan na dzień 30.IX.2020r.)110020
3.Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę131271
4.Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach2343489621018
5.Kwota wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na prowadzenie przez gminę przedszkoli wg stanu na dzień 28.02.2021 r. (w zł.)2 968 316,00 zł180 559,00 zł
6.Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę , stanowiące dochody budżetu gminy wg stanu na dzień 28.02.2021 r.66 520,00 zł- zł
7.Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłat za wyżywienie w przedszkolach prowadzonych przez gminę, stanowiące dochody budżetu gminy wg stanu na dzień 28.02.2021 r.244 225,00 zł- zł
8.Suma iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie) w przedszkolach prowadzonych przez gminę i statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach253 342,00 zł27 830,97 zł
9.Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z Unii- zł- zł
10.Suma iloczynu kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (posiadające opinię) i statystycznej liczby tych dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę11 085,50 zł- zł
11.Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (posiadających orzeczenie o potrzebie tych zajęć) oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach gminnych- zł- zł
12.Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art.. 90u, w przedszkolach gminnych- zł- zł
13.Kwota wydatków bierzących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli (poz. 5) pomniejszona o wydatki w pozycjach 6-122 393 143,50 zł152 728,03 zł
14.Roczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę (poz. 13: poz. 4)11 395,92 zł8 484,89 zł
15.Miesięczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych (poz. 14 : 12 miesięcy)949,66 zł707,07 zł