artykuł nr 1

II Sesja Rady Gminy Sośnie

II SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 22 maja 2024 roku

o godzinie 14.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Tomasz Chmielecki

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr LXVI/2024 z sesji odbytej w dniu 4 kwietnia 2024 r.

IV. Przyjęcie protokołu nr I/2024 z sesji odbytej w dniu 7 maja 2024 r.

V. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VII. Podjęcie uchwał:

1. uchwała w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024 – 2032,

2. uchwała w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 rok,

3. uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach za rok 2023,

4. uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sośnie za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

5. uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sośnie,

6. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej

7. uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

8. uchwała w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Cieszynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

9. uchwała w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. ,,Konserwacja ołtarza bocznego z późnogotycką płaskorzeźbą Jana Chrzciciela (1499 r. warsztat Wita Stwosza) z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Cieszynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

10. uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sośniach

11. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

12. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony 6 lat

VIII. Interpelacje i zapytania Radnych.

IX. Wolne głosy i wnioski.

X. Zakończenie obrad.

artykuł nr 2

I Sesja Rady Gminy Sośnie

Komunikat w załączeniu.

Załączniki:
I Sesja472 KB