artykuł nr 1

XX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XIX/2020 z sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał:

  1. Nr XX/170/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2020 roku

  2. Nr XX/171/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2020

  3. Nr XX/172/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

  4. Nr XX/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020-2035

  5. Nr XX/174/2020 w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Sośnie w ciągu drogi krajowej nr 25

  6. NR XX/175/2020 w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg

  7. NR XX/176/2020 w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie

  8. NR XX/177/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2021

  9. NR XX/178/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na rok 2021

  10. NR XX/179/2020 w sprawie sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2021

  11. NR XX/180/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sośniach w Zespole Szkół w Sośniach

  12. NR XX/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 342/12 i 344/6 położonych w miejscowości Sośnie

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie obrad.

artykuł nr 2

XIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad: 


    I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 


    II. Przedstawienie porządku obrad. 


    III. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2020 z sesji odbytej w dniu 10 lipca  2020r. 


    IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. 


    V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie
        międzysesyjnym. 

 

        VI. Podjęcie uchwał:
              1) Nr XIX/162/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok
              2) Nr XIX/163/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie              bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie położonej w                 obrębie Cieszyn 
              3) Nr XIX/164/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie              bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie położonej w                  obrębie Pawłów 
              4) Nr XIX/165/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych                           prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół                        podstawowych, od dnia 1 września 2020 r. 
              5) Nr XIX/166/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sośnie                    na rok szkolny 2020/2021 
              6) NR XIX/167/2020 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze                    socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sośnie
              7) NR XIX/168/2020 w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę                        Sośnie 

    VII. Interpelacje i zapytania radnych. 


    VIII. Wolne głosy i wnioski. 


    IX. Zakończenie obrad. 

 

artykuł nr 3

XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XVII/2020 z sesji odbytej w dniu 19 czerwca 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał:

  1. nr XVIII/158/2020 zmieniająca uchwałę nr XVII/152/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie

  2. nr XVIII/159/2020 zmieniająca uchwałę nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

  3. nr XVIII/160/2020 zmieniająca uchwałę nr XVII/153/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie podjęcia zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Granowcu, w Cieszynie i w Chojniku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach

  4. nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

artykuł nr 4

XVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Sośnie w dniu 28 maja 2020 r. przedstawił Radzie Gminy Sośnie Raport o stanie Gminy Sośnie za 2019 rok, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Ww. raport będzie rozpatrywany przez Radę Gminy Sośnie na sesji w dniu 19 czerwca 2020 r., która rozpocznie obrady o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sośnie. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Sośnie.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 18 czerwca 2020 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie – pok. 109, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy Sośnie zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy Sośnie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr XVI/2020 z sesji odbytej w dniu 29 maja 2020r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. Nr XVII/150/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

2. Nr XVII/151/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020-2035

3. Nr XVII/152/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie

4. Nr XVII/153/2020 w sprawie podjęcia zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Granowcu i w Cieszynie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach

5. Nr XVII/154/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Sośnie na lata 2019-2035”

VII. Raport o stanie gminy:

1. Debata nad raportem

2. Głosowanie nad projektem uchwały nr XVII/155/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośnie wotum zaufania

VIII. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sośnie

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie o wykonaniu budżetu Gminy Sośnie za 2019 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

4. Debata budżetowa

IX. Nr XVII/156/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

X. Nr XVII/157/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sośnie absolutoriom z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

XI. Interpelacje i zapytania radnych.

XII. Wolne głosy i wnioski.

XIII. Zakończenie obrad.

Załączniki:
Wniosek18 KB
artykuł nr 5

XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr XV/2020 z sesji odbytej w dniu 31 marca  2020r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1) nr XVI/143/2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sośnie umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

2) nr XVI/144/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

3) nr XVI/145/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie

4) nr XVI/146/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach za rok 2019

5) nr XVI/147/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

6) nr XVI/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sośnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A z siedzibą w Warszawie

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.