artykuł nr 1

XXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXVIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku

o godzinie 14.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

artykuł nr 2

XXVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXVII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku

o godzinie 14.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XXVI/2020 z sesji odbytej w dniu 22 marca 2021r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. NR XXVII/219/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  2. NR XXVII/220/2021 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021 rok.

  3. NR XXVII/221/2021 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2021 – 2035.

  4. NR XXVII/222/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

  5. NR XXVII/223/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 593/15 położonej w miejscowości Cieszyn

  6. NR XXVII/224/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 198/12 położonej w miejscowości Sośnie

  7. NR XXVII/225/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 884/14 położonej w miejscowości Granowiec

  8. NR XXVII/226/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 586/7 położonej w miejscowości Kałkowskie

 

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie obrad.

artykuł nr 3

XXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 22 marca 2021 roku

o godzinie 14.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XXV/2020 z sesji odbytej w dniu 22 lutego 2021r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. NR XXVI/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2021 roku

  2. NR XXVI/214/2021 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2021

  3. NR XXVI/215/2021 w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2021-2035.

  4. NR XXVI/216/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 217/2 położonej w miejscowości Pawłów

  5. NR XXVI/217/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnie w 2021 roku

  6. NR XXVI/218/2021 w sprawie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2021

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie obrad.

artykuł nr 4

XXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 roku

o godzinie 14.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

artykuł nr 5

XXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku

o godzinie 12.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XXIII/2020 z sesji odbytej w dniu 27 listopada 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

NR XXIV/197/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na

2020 rok

NR XXIV/198/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sośnie na lata 2020- 2035

NR XXIV/199/2020 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski

NR XXIV/200/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Gminny Klub "Senior+" na terenie Gminy Sośnie

NR XXIV/201/2020 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach

NR XXIV/202/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2021-2035

NR XXIV/203/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej

2) Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych

3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu

4) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych

5) Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami.

6) Głosowanie nad autopoprawkami.

7) Jawne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie obrad.