artykuł nr 1

LXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LXVI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 4 kwietnia 2024 roku

o godzinie 14.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III.Przyjęcie protokołu nr LXV/2024 z sesji odbytej w dniu 25 marca 2024 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podsumowanie działalności Wójta Gminy Sośnie w kadencji 2018-2024.

VII. Podsumowanie działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie w kadencji 2018-2024.

VIII. Interpelacje i zapytania Radnych.

IX. Wolne głosy i wnioski.

X. Zakończenie obrad.

artykuł nr 2

LXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LXV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 25 marca 2024 roku

o godzinie 15.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr LXIV/2024 z sesji odbytej w dniu 28 lutego 2024 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. nr LXV/507/2024 w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024 – 2032,

2. nr LXV/508/2024 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 rok,

3. nr LXV/509/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

4. nr LXV/510/2024 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sośnie,

5. nr LXV/511/2024 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na rok 2024.

6. nr LXV/512/2024 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.

VII. Interpelacje i zapytania Radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.

artykuł nr 3

LXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LXIV SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 28 lutego 2024 roku

o godzinie 15.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr LXIII/2024 z sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2024 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. nr LXIV/496/2024 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sośnie,

2. nr LXIV/497/2024 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę,

3. nr LXIV/498/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 roku,

4. nr LXIV/499/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024 – 2032,

5. nr LXIV/500/2024 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 rok,

6. nr LXIV/501/2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sośnie w 2024 roku,

7. nr LXIV/502/2024 zmieniająca uchwałę nr XIII/111/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso,

8. nr LXIV/503/2024 w sprawie wyłączenia Publicznego Przedszkola w Pawłowie z Zespołu Szkół w Pawłowie i likwidacji Publicznego Przedszkola w Pawłowie,

9. nr LXIV/504/2024 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Pawłowie i utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Pawłowie,

10. nr LXIV/505/2024 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej,

11. nr LXIV/506/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sośnie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

VII. Interpelacje i zapytania Radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

IX. Zakończenie obrad.

artykuł nr 4

LXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 29 stycznia 2024 roku

o godzinie 15.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr LXII/2023 z sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2023 r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. nr LXIII/487/2024 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pawłowie w Zespole Szkół w Pawłowie

2. nr LXIII/488/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

3. nr LXIII/489/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 310/1 położonej w miejscowości Sośnie

4. nr LXIII/490/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki 909/7 położonej w miejscowości Granowiec

5. nr LXIII/491/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

6. nr LXIII/492/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2024 rok

7. nr LXIII/493/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury na 2024 rok

8. nr LXIII/494/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na 2024 rok

9. nr LXIII/495/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

VII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji za rok 2023.

VIII. Interpelacje i zapytania Radnych.

IX. Wolne głosy i wnioski.

X. Zakończenie obrad.

artykuł nr 5

LXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

LXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

odbędzie się dnia 20 grudnia 2023 roku

o godzinie 15.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023 z sesji odbytej w dniu 24 listopada 2023r.

IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

VI. Podjęcie uchwał:

1. Nr LXII/479/2022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2023 rok

2. Nr LXII/480/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2023 - 2032

3. Nr LXII/481/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług

4. Nr LXII/482/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

5. Nr LXII/483/2023 w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

6. Nr LXII/484/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2024-2032

a) Odczytanie projektu uchwały

b) Odczytanie opinii komisji i wniosków Radnych

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków Radnych

e) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami

f) Głosowanie nad poprawkami

g) Jawne głosowanie nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

7. Nr LXII/485/2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

a) Odczytanie projektu uchwały

b) Odczytanie opinii komisji i wniosków Radnych

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków Radnych

e) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami

f) Głosowanie nad poprawkami

g) Jawne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

8. Nr LXII/486/2023 w sprawie przyjęcia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

VII. Interpelacje i zapytania Radnych.

VIII. Wolne głosy i wnioski.

XI. Zakończenie obrad.