artykuł nr 1

XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXIII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku

o godzinie 15.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XXII/2020 z sesji odbytej w dniu 16 listopada 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

 1. Podjęcie uchwał:

Nr XXIII/193/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

NR XXIII/194/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

NR XXIII/195/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu i trybu uiszczenia opłaty

NR XXIII/196/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie obrad.

artykuł nr 2

XXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXII SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 roku

o godzinie 15.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XXI/2020 z sesji odbytej w dniu 30 października 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. Nr XXII/185/2020 w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  2. NR XXII/186/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

  3. NR XXII/187/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020-2035

  4. NR XXII/188/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

  5. NR XXII/189/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sośnie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

  6. NR XXII/190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sośnie na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym

  7. NR XXII/191/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

  8. NR XXII/192/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2020

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie obrad.

artykuł nr 3

XXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XXI SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 30 października 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XX/2020 z sesji odbytej w dniu 28 września 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. Nr XXI/182/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  2. Nr XXI/183/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

  3. Nr XXI/184/2020 w sprawie likwidacji trzech filii bibliotecznych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach zlokalizowanych w Granowcu, w Cieszynie i w Chojniku oraz zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 3. Zakończenie obrad.

artykuł nr 4

XX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XIX/2020 z sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 2020r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie

międzysesyjnym.

 

 1. Podjęcie uchwał:

  1. Nr XX/170/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2020 roku

  2. Nr XX/171/2020 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2020

  3. Nr XX/172/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok

  4. Nr XX/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnie na lata 2020-2035

  5. Nr XX/174/2020 w sprawie przyjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zimowego utrzymania chodników na terenie Gminy Sośnie w ciągu drogi krajowej nr 25

  6. NR XX/175/2020 w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg

  7. NR XX/176/2020 w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie

  8. NR XX/177/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze Gminy Sośnie na rok 2021

  9. NR XX/178/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Sośnie na rok 2021

  10. NR XX/179/2020 w sprawie sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie w roku 2021

  11. NR XX/180/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sośniach w Zespole Szkół w Sośniach

  12. NR XX/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 342/12 i 344/6 położonych w miejscowości Sośnie

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 4. Zakończenie obrad.

artykuł nr 5

XIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

XIX SESJA RADY GMINY SOŚNIE

 

odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

o godzinie 13.00

 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Sośnie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie

/-/ Mirosław Ostojak

 

UWAGA: W związku pandemią COVID-19 sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad: 


    I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 


    II. Przedstawienie porządku obrad. 


    III. Przyjęcie protokołu nr XVIII/2020 z sesji odbytej w dniu 10 lipca  2020r. 


    IV. Sprawozdanie Wójta Gminy Sośnie z działalności w okresie międzysesyjnym. 


    V. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie z działalności w okresie
        międzysesyjnym. 

 

        VI. Podjęcie uchwał:
              1) Nr XIX/162/2020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok
              2) Nr XIX/163/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie              bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie położonej w                 obrębie Cieszyn 
              3) Nr XIX/164/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie              bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sośnie położonej w                  obrębie Pawłów 
              4) Nr XIX/165/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych                           prowadzonych przez Gminę Sośnie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół                        podstawowych, od dnia 1 września 2020 r. 
              5) Nr XIX/166/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sośnie                    na rok szkolny 2020/2021 
              6) NR XIX/167/2020 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze                    socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sośnie
              7) NR XIX/168/2020 w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę                        Sośnie 

    VII. Interpelacje i zapytania radnych. 


    VIII. Wolne głosy i wnioski. 


    IX. Zakończenie obrad.