artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

artykuł nr 2

Konsultacje Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Sośnie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr L/277/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji:


1. Przedmiot i cel konsultacji:
- przedstawienie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie
- projekt Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie www.sosnie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie konsultacji: 01.10.2018 r.
- zakończenie konsultacji: 15.10.2018 r. godz. 15.00.

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Sośnie, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej, określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, należące do zadań Gminy Sośnie,
- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
- opinie i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

 

Zarządzenie o przeprowadzaniu konsultacji dostępne pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/509709/Zarz%C4%85dzenie-73_2018

artykuł nr 3

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie

Na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Sośnie przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożoną przez, Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie w Cieszynie ul. Kościelna 44, 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Oferta spełnia wymogi określone w art. 19 a ustawy (wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 24 sierpnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie na załączonym poniżej formularzu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej ustawy powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie,
2) w budynku Urzędu Gminy Sośnie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:
Formularz15 KB
Oferta161 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 5

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017