artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Sośniach
Kierownik USC:  Joanna Banaszak-Graja
adres: 63-435 Sośnie
ul. Wielkopolska 47
pokój nr: 6

godziny przyjęć od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

telefon: 62 739 39 32;
e-mail: usc@sosnie.pl

Nr konta bankowego na które dokonuje się wpłaty opłaty skarbowej:

URZĄD  GMINY  W  SOŚNIACH

77840900010100063520000002

Międzynarodowy pełny numer konta dla osób dokonujących opłaty skarbowej poza granicami Polski:

SWIFT: GBWCPLPP
PL 77840900010100063520000002

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydawaniem decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

 

Wszystkie informacje na temat rejestracji stanu cywilnego znajdują się na stronie www.mswia.gov.pl w zakładce sprawy obywatelskie-rejestracja stanu cywilnego oraz na stronie www.obywatel.gov.pl

 

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

  • osoba, której akt dotyczy
  • jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
  • osoba, która wykaże w tym interes prawny
  • organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
  • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań

Opłaty skarbowe:

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33,- zł;

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,- zł;

- odpis wielojęzyczny aktu stanu cywilnego - 22,- zł;

 - sporządzenie aktu małżeństwa - 84,- zł; 

- przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC-1000,- zł,

- decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 37 ,-zł;

-zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - 38,- zł;

- zaświadczenie o stanie cywilnym - 38,-zł;

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50,- zł;

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego - 39,- zł;

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu - 39,- zł;

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego - 39,- zł;

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia aktu dokonanego na wniosek - 39,- zł;

-zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu – 39,- zł;

- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24,- zł;

- zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego – 24,- zł;

- od pełnomocnictwa – 17,- zł;

- sporządzenie testamentu – 22,- zł; 

- inne czynności kierownika USC - 11,- zł;

- potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii dokumentu – 5,- zł za każdą stronę kserokopii.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

 

Okresy przechowywania akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych w USC:

 

  • 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
  • 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.