artykuł nr 1

Działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Zmianie ulegają również formularze CEIDG-1 i załączniki.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego (NIP),

 • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.

Wniosek CEIDG można składać:

 • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy - wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem www.ceidg.gov.pl – przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

 • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy, wysyłając wniosek listem poleconym. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza.

Dane wpisane do CEIDG dzielą się na dwie grupy:

 • dane ewidencyjne;

 • dane informacyjne.

Dane ewidencyjne to:

 • imię i nazwisko, data urodzenia;

 • dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy;

 • obywatelstwo;

 • adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

 • inne dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu;

 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dane informacyjne to:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

 • dane przedstawiciela ustawowego;

 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;

 • informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeśli zmieniły się dane ewidencyjne to przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ich zmianę w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Jeśli zmiana dotyczy danych informacyjnych to wniosek w sprawie ich zmiany można złożyć w dowolnym czasie.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,

 2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku  w terminie 7 dni roboczych.

Formularze wniosków znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl. Pod tym samym adresem znajduje się instrukcja wypełniania wniosków.