artykuł nr 21

Dostawa sygnału internetowego dla beneficjentów końcowych projektu pt.:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla mieszkańców Gminy Sośnie

Zapytanie w załączeniu.

Załączniki:
Zapytanie161 KB
artykuł nr 22

Unieważnienie postępowania - wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych budynku Urzędu Gminy w Sośniach oraz budynku gospodarczego

Unieważnienie w załączeniu.

Załączniki:
Unieważnienie27 KB
artykuł nr 23

wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych budynku Urzędu Gminy w Sośniach oraz budynku gospodarczego

 

Znak sprawy: ZP.M.271.14.2017   Sośnie, dnia 08.09.2017

 

 

Ogłoszenie

 

 

Gmina Sośnie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych budynku Urzędu Gminy w Sośniach oraz budynku gospodarczego obejmujących:

 

1. mycie i czyszczenie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sośniach - przeprowadzenie zabiegu konserwacyjnego polegającego na umyciu (wodą z dodatkiem specjalnego środka do mycia fasad) myjką ciśnieniową elewacji budynku oraz wyczyszczenie elewacji z glonów;

 

2. malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sośniach (po wykonaniu mycia i czyszczenia elewacji) - pomalowanie elewacji budynku przy zachowaniu obecnej kolorystyki (rodzaj farby elewacyjnej należy dobrać do rodzaju istniejącego tynku);

 

Przed wykonaniem ww. prac należy zabezpieczyć folią drzwi i okna oraz kostkę brukową przed budynkiem, a także uzupełnić w tynku wszelkie ubytki, pęknięcia i rysy.

 

3. naprawa elementu dachu na budynku Urzędu Gminy w Sośniach powodującego zacieki przy kominie;

 

4. malowanie sali sesyjnej w budynku Urzędu Gminy w Sośniach

 

- malowanie ścian i sufitu przy użyciu farb lateksowych, zachowując obecną kolorystykę (do uzyskania efektu),

- zabezpieczenie folią podłóg, drzwi i okien oraz pozostałych elementów wyposażenia,

- uzupełnienie ubytków i spękań w ścianach i suficie;

 

5. naprawę budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Sośniach

 

- demontaż i utylizacja 3 szt. okien oraz 1 szt. drzwi,

- zakup i montaż 3 szt. okien oraz 1 szt. drzwi z obróbką,

- zbicie istniejącego tynku i położenie nowego,

- pomalowanie elewacji budynku gospodarczego.

 

 

Termin wykonania: 15.12.2017r.

 

UWAGA

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. Informacje udostępnione przez Zamawiającego stanowią jedynie materiał poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót, np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu, nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które -jako ryczałtowe- nie może ulegać zmianom.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosków materiałowych do akceptacji Zamawiającego.

 

Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listownie, faxem, e-mailem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) do dnia 15.09.2017r. godz. 13.00.

 

 

Kontakt z Wykonawcą

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Anna Ratajczyk.

Załączniki:
Formularz38 KB
artykuł nr 24

Obudowa wiaty rekreacyjnej w centrum rekreacyjno-sportowym w Granowcu

Sośnie, 7.08.2017 r.

Gmina Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

 

Znak sprawy: ZP.M.271.11.2017

 

OGŁOSZENIE

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Obudowa wiaty rekreacyjnej w centrum rekreacyjno-sportowym w Granowcu

Zakres prac obejmuje:

Obudowanie wiaty w Granowcu zgodnie z ogólną charakterystyką obiektu dostępną w załączniku oraz obmiarem.

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

1. Termin składania ofert: 15.08.2017 r, godz. 15.30 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl 

3. Forma składania ofert: pisemna 

4. Termin realizacji zamówienia: 8.10.2017 r. 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 25

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Kałkowskie

Sośnie, 7.08.2017 r.

Gmina Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

 

Znak sprawy: ZP.M.271.10.2017

 

OGŁOSZENIE

Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Zagospodarowanie placu zabaw miejscowości Kałkowskie

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie trawiastej i piaskowej nawierzchni bezpiecznej,

- dostawę i montaż urządzeń zabawowych,

- dostawę i montaż ogrodzenia

- wykonanie całej inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną i załączonym przedmiarem robót.

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

1. Termin składania ofert: 15.08.2017 r, godz. 15.30 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie

  ul. Wielkopolska 47 (Sekretariat)

  63-435 Sośnie

  fax: 62 739 39 33

  e-mail: sosnie@sosnie.pl 

3. Forma składania ofert: pisemna 

4. Termin realizacji zamówienia: 8.10.2017 r. 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 

6. Inne postanowienia: Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod nr tel. 62 739 39 26.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 08.05.2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 1 ust. 3 oraz art. 70 3 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załączniki:
ZałącznikMB
Dostępne kategorie:
2024
2022
2021
2020
2019
2018/2017