artykuł nr 61

ZESTAWIENIE OFERT - Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

ZP.271.15.2017

 

 

ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

 

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

nr oferty

Wykonawca

adres

cena brutto zł

okres gwarancji

1

P.H.U – E. Kycia

 

ul. Wspólna 10A

63-400 Ostrów Wlkp.

2 045 140,90

48 m-cy

2

K2 INŻYNIERIA

Adam Kowalski

Boników ul. Szkolna 1

63-430 Odolanów

1 953 926,34

48 m-cy

 

3

PARTNER

Firma Budowlana Sp. z o.o.

Topola Mała

ul. Odolanowska 45

63-400 Ostrów Wlkp.

 

2 094 694,44

 

48 m-cy

4

„ŁADNE WNĘTRZE” s.c.

J.W. Lenda

pl. Piastów 10-12/7

56-416 Twardogóra

1 972 998,62

48 m-cy

5

PPU-H KomRed

Katarzyna Droga

Kuźniki ul. Miodowa 6

63-500 Ostrzeszów

2 122 985,17

48 m-cy

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację zamówienia: 1 840 000,00 zł

artykuł nr 62

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018

Ogłoszenie nr 625209-N-2017
 

Urząd Gminy Sośnie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sośnie, krajowy numer identyfikacyjny 54803400000, ul. ul. Wielkopolska  47 , 63435   Sośnie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 393 910, e-mail zampub@sosnie.pl, faks 627 393 933.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: bip.sosnie.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.sosnie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2018
Numer referencyjny: ZP.271.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sośnie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (WPGO 2022) stanowiącego aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 (WPGO 2012), przyjętego uchwałą Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnie.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90533000-2
90000000-7
90500000-2
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2018-01-012018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), b) uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie posiadania zezwolenia na transport odpadami wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów; c) oświadczenie oferenta, że będzie przekazywał odpady komunalne o kodach wymienionych w ppkt b do instalacji regionalnej lub zastępczej z regionu IX. Wykonawca musi wykazać posiadanie aktualnego i ważnego, właściwego dla terenu objętego realizacją przedmiotu zamówienia zezwolenia, zgodnie z art. 233 Ustawy o odpadach z dnia l4 grudnia 2012 r.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy (oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), że spełnia wszystkie warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013r poz. 122). Na potwierdzenie w/w oświadczenia należy przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt 5 ppkt 2 opisu przedmiotu zamówienia. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych na kwotę o łącznej wartości brutto co najmniej 400 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ); - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi zał. nr 5 do SIWZ). - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania podmiotu zamówienia zgodnie z pkt 5 ppkt 2 opisu przedmiotu zamówienia (wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do specyfikacji). W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SIWZ ); - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - Wykonawca, powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 6.2.1 i 6.2.2 specyfikacji. Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór dokumentu stanowi zał. nr 4 do SIWZ ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty, 2) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 specyfikacji, 3) inne dokumenty i oświadczenia wynikające z uwarunkowań opisanych w treści specyfikacji
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty – w zakresie zmiany ceny oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Załączniki:
Załącznik nr 10171 KB
ZałącznikiMB
artykuł nr 63

Nowy termin składania ofert w postępowaniu na termomodernizację obiekty użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

 

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 01.12.2017r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.12.2017r. o godz. 09:15.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

artykuł nr 64

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

 

Pytanie 1

 

W SIWZ w zakresie przewidywanych robót jest wykonanie ścian murowanych, przedmiar nie obejmuje takich pozycji.

Odpowiedź

 

Należy uwzględnić w ofercie jako roboty dodatkowe wykonanie (oddzielny kosztorys ofertowy):

- ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 42cm

1.5*1.4+0.4*3.2+1.55*2.8+1.7*1.4+0.4*1.3+0.45*1.35+(0.7+0.6)*0.8+2+1*2.9 m2

w sumie 17.168 m2

- ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych grubości 25 cm

(0.6+2.25*2+1.45+4.25+1)*2.9+(4.6+2.3)*2.05+5.65*2.7+2.65*0.5*12.05*2+12.5*1+2.1*09*2

w sumie 111.833 m2

- ścian budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych grubości 18.5 cm

 (3.05*2+5.9+3.95+4.05)*2.9+2*2.5 m2

w sumie 63.000 m2

Pytanie 2

 

Czy ścianka murowana z cegły z nadprożem ceglanym łukowym oraz ścianka w szatni ma być wyceniona, brak w przedmiarze.

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania ścianki murowanej z cegły z nadprożem ceglanym łukowym oraz ścianki w szatni.

Pytanie 3

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania schodów żelbetowych, zbrojenia tych schodów, wiercenia otworów i montażu kotew chemicznych, a wg nas są to niezbędne prace do wykonania  na tym etapie  (brak rysunku konstrukcyjnego). Proszę o uzupełnienie.

 

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania schodów wewnętrznych żelbetowych.

Pytanie 4

Czy na tym etapie  nie przewiduje się żadnego malowania chociażby w Sali balowej po zamurowaniach – brak pozycji w kosztorysie na malowanie.

Odpowiedź

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wykonania prac malarskich wewnętrznych.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, zgodnie z punktem 13.10  SIWZ, że do składanej oferty (wypełniony formularz) załącza się tylko oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, KRS oraz kosztorys ofertowy. Wszystkie pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  Oferent dostarczy po wybraniu najkorzystniejszej oferty  na żądanie Zamawiającego.  Różnica między ogłoszeniem a SIWZ.

Odpowiedź

Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów zawarte są w punktach 7,9 i 13.10 SIWZ.

Pytanie 6

Czy oferent może zmieniać przedmiary w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiaru w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 7

Czy na roboty dodatkowe oferent ma stworzyć w kosztorysie dodatkowy dział w którym uwzględni wszystkie roboty, które zdaniem oferenta są niezbędne do wykonania,  czy Zamawiający udostępni poprawiony przedmiar.  

Odpowiedź

Roboty budowlano-instalacyjne należy wycenić wg otrzymanej dokumentacji projektowej (wszystkich branż) oraz przedmiaru.

Pytanie 8

W związku z tym, że przedmiary mają charakter  tylko pomocniczy i mają  duże braki, prosimy o szczegółowe pisemne doprecyzowania zakresu robót  z pokazaniem etapowości  dla każdej z branż.

Odpowiedź

Roboty budowlano-instalacyjne należy wycenić wg otrzymanej dokumentacji projektowej (wszystkich branż) oraz przedmiaru.

Pytanie 9

W związku z powstałymi wątpliwościami oraz robotami wymagającymi zaprojektowania przez dostawcę (dźwigary drewniane) prosimy o przesunięcie przetargu o kilka dni.

Odpowiedź

 

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia dokumentacji ofertowej Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 01.12.2017r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 01.12.2017r. o godz. 09:15.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Wójt

 

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 65

Odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej - budynku świetlicy wiejskiej w Granowcu

Pytanie nr 1

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej warstw wykończeniowych podłóg. Proszę o potwierdzenie, że ww. pozycja nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

Odpowiedź

- Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje warstw wykończeniowych podłóg, warstwy zgodnie z rys. S-PB-39-AR-06 - *** (warstwa wykończeniowa wg Inwestora nie objęta opracowaniem).

Pytanie nr 2

W której pozycji Zamawiający przewidział tynkowanie ścian wewnętrznych oraz warstwę  wykończeniową?  Naszym zdaniem brakuje ww. pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

- Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje w części wewnętrznej wykonania warstw wykończeniowych, natomiast tynki należy wykonać wg pozycji 115 przedmiaru.

Pytanie nr 3

W przedmiarze brak pozycji dotyczących wyposażenia sanitarnego i higienicznego,  proszę   o   potwierdzenie, że ww. zakresu nie należy kalkulować w ofercie.

Odpowiedź

- W tym etapie Zamawiający nie przewiduje wyposażenia sanitarnego i higienicznego (biały montaż), należy wykonać wszystkie podejścia do urządzeń białego montażu (odpływ, ciepła woda, zimna woda) i zakorkować.

Pytanie nr 4

Do wykonania izolacji fundamentów konieczne będzie rozebranie, przy ścianie budynku, warstwy utwardzonej oraz jej ponowne wykonanie. Proszę o wskazanie, w której pozycji przedmiaru znajduje się ww. zakres.  Naszym zdaniem brak w przedmiarze ww. pozycji.

Odpowiedź

Rozebranie elementów utwardzonych betonowych przy ścianie (elementów zbrojonych i niezbrojonych) uwzględniono w poz. 39 i 40 przedmiaru. Inwestor nie przewiduje odnowienia warstw wg stanu istniejącego (elementy betonowe), należy wykonać obsypkę z piasku wraz z zagęszczeniem (pozycja 92 przedmiaru).

 

 

Wójt

 

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017