artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie - modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kolejowa polegająca na wykonaniu chodnika

Rozstrzygnięcie w załączeniu.

Załączniki:
Rozstrzygnięcie258 KB
artykuł nr 2

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kolejowa polegająca na wykonaniu chodnika

Sośnie, 27.03.2024r.

Znak sprawy: ZP.M.271.1.2024

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Gmina Sośnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Kolejowa polegająca na wykonaniu chodnika

Zamówienie obejmuje modernizację nawierzchni drogi poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wzdłuż tej drogi na odcinku 115 m wraz ze zjazdami oraz zatoką na miejsce postojowe, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1. Termin składania ofert: 04.04.2024 godz. 15.30

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47 63-435 Sośnie,
e-mail: sosnie@sosnie.pl

3. Forma składania ofert: pisemna

4. Termin realizacji zamówienia: 15.05.2024

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

6. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, pok. 101 w godz. 8-15, tel. 62 739 39 37.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Sośnie zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł z dnia 30.12.2022 r.


Wójt Gminy Sośnie
/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2024
2022
2021
2020
2019
2018/2017