artykuł nr 6

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 360/7, obręb Sośnie, gm. Sośnie

Sośnie, dnia 2024-05-20

OS.6220.2.2024

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz 775) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.05.2024 r. na wniosek Pani (...) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 360/7, obręb Sośnie, gm. Sośnie”. Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 20.05.2024 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Adam Harlak

Strony postępowania wg. rozdzielnika

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 897/11, obręb Granowiec, gm. Sośnie"

Sośnie, dnia 2024-05-14

OS.6220.3.2024

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz 775) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.05.2024 r. na wniosek Pana Miłosza Lisiak, ul. Odolanowska 101, Topola Mała, 63-400 Ostrów Wielkopolski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 897/11, obręb Granowiec, gm. Sośnie”.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 14.05.2024 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Adam Harlak

 

  1. Strony postepowania wg. rozdzielnika  
artykuł nr 8

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324), uchwałą nr LVIII/451/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Sośnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 27 maja 2024 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

przesłać na adres: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,

albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dariusz.berek@sosnie.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2024-2030 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 9 maja 2024 roku o godz. 14.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 7 maja 2024 roku klikając w poniższy link:

https://forms.office.com/e/YT7ach2CR2

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.


 

Załączniki:
Formularz uwag19 KB
StrategiaMB
artykuł nr 9

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2023 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena w załączeniu.

Załączniki:
Ocena366 KB
artykuł nr 10

Postanowienie RDOŚ z dnia 02.04.2024 nr WOO-II.4220.8.2024.MW.3 w sprawie budowy drogi pożarowej Krupa

Postanowienie w załączeniu.

Załączniki:
Postanowienie xades5 KB
Postanowienie211 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017