artykuł nr 1

Obwieszczenie o o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kocina, Kocina 23, 63-435 Sośnie

Sośnie, dnia 2024-04-18

 

OS.6220.1.2024

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOŚNIE

 

Stosownie do art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Wójt Gminy Sośnie zawiadamia o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kocina, Kocina 23, 63-435 Sośnie w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakład produkcji nawozów organicznych w miejscowości Kocina, działka nr 47, gmina Sośnie”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) w dniu 18.04.2024 r. nastąpiło publiczne ogłoszenie obwieszczenia Wójta Gminy Sośnie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kocina, Kocina 23, 63-435 Sośnie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kocina.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63 -435 Sośnie pok. nr 1 od poniedziałku   do piątku od godz. 730 do 1530.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

 

Treść postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczenicy,
  2. na stronie internetowej BIP Gminy Sośnie
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Sośnie,
  4. a/a

 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:
kocina_postanowienie.doc39 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony dla Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie, ul. Kościelna 44, Cieszyn,  63-435 Sośnie

Sośnie, dnia 2024-04-18

OS.6220.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOŚNIE

 

Stosownie do art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Wójt Gminy Sośnie zawiadamia o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie, ul. Kościelna 44, Cieszyn,  63-435 Sośnie w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakład produkcji nawozów organicznych w miejscowości Kocina, działka nr 47, gmina Sośnie”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) w dniu 18.04.2024 r. nastąpiło publiczne ogłoszenie obwieszczenia Wójta Gminy Sośnie o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie, ul. Kościelna 44, Cieszyn,  63-435 Sośnie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kocina.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63 -435 Sośnie pok. nr 1 od poniedziałku   do piątku od godz. 730 do 1530.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

 

Treść postanowienia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie.

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzeczenicy,
  2. na stronie internetowej BIP Gminy Sośnie
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Sośnie,    
  4. a/a. 

 

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:
cieszyn_postanowienie.doc39 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - sieć gazowa średniego ciśnienia, zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 244/2 i 244/7 (obręb 0015).

Sośnie, dnia 17.04.2024 r.

PB.6733.6.2024

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

- sieć gazowa średniego ciśnienia;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 244/2 i 244/7 (obręb 0015).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: G.EN.OPERATOR Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - elektroenergetyczna linia kablowa nn, zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 342/6, 342/7, 342/9, 342/12 i 342/17 (obręb 0015)

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 16 kwietnia 2024 roku znak PB.6733.4.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczna linia kablowa nn;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie; na działkach nr 342/6, 342/7, 342/9, 342/12 i 342/17 (obręb 0015).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - elektroenergetyczna linia kablowa nn, zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działkach nr 337/1, 337/2, 337/3 i 337/5 (obręb 0015)

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 15 kwietnia 2024 roku znak PB.6733.1.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczna linia kablowa nn;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie; na działkach nr 337/1, 337/2, 337/3 i 337/5 (obręb 0015).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017