artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent ds. obsługi rady w Urzędzie Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze został wybrany Pan Robert Adamczewski, zamieszkały w Sośniach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Robert Adamczewski spełnił wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. obsługi rady.

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdziła, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę do pracy na ww. stanowisku.

Sośnie, 6 lipca 2023 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik


 

artykuł nr 2

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent ds. obsługi rady

SG.210.1.2023

Wójt Gminy Sośnie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

Określenie stanowiska: Referent ds. obsługi rady.

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,

wykształcenie średnie,

wymagany staż pracy: 1 rok,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nieposzlakowana opinia,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa): 6 miesięcy,

znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, ustawy – Kodeks pracy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz programu „Czyste Powietrze”,

umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

umiejętność pracy w zespole,

wysoka kultura osobista,

komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność,

posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

1) obsługa od strony administracyjno-organizacyjnej rady gminy i jej komisji,

2) prowadzenie zbioru uchwał rady gminy,

3) rejestrowanie uchwał rady gminy i interpelacji radnych,

4) ewidencjonowanie:

projektów uchwał rady gminy,

protokołów sesji rady gminy i posiedzeń komisji,

5) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,

6) obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”,

7) obsługa centralnej ewidencji emisyjności budynków,

8) zastępowanie stanowiska ds. promocji i stanowiska ds. kadr,

9) wykonywanie innych czynności (w zakresie zadań) zleconych przez przełożonego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

czas pracy – 1 etat,

praca przy komputerze w co najmniej połowie dobowego czasu pracy,

praca jednozmianowa,

stanowisko pracy usytuowane na parterze.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, że w miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sośnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

CV (życiorys),

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz minimalnym doświadczeniu na podobnym stanowisku pracy w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego,

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

kserokopia dowodu osobistego,

oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie (sekretariat – pokój 109) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sośnie

ul. Wielkopolska 47

63-435 Sośnie

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi rady” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2023 r. do godz. 10:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie konkursowe obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sośnie.

Sośnie, 22 czerwca 2023 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2023
2021
2020
2019
2018
2017