artykuł nr 1

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowana w miejscowości Sośnie; na działce nr 280/9 (obręb 0015)

Sośnie, dnia 23.03.2023 r.

PB.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

stacja bazowa telefonii komórkowej, zakres której obejmuje:

wieżę kratową stalową;

zestaw anten sektorowych (6 sztuk) wraz z modułami RRU;

anteny radioliniowe (7 sztuk);

szafy techniczne wraz z zespołem urządzeń teletechnicznych;

estakadę kablową;

instalację elektryczną zasilającą urządzenia;

ogrodzenie;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie; na działce nr 280/9 (obręb 0015).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN

Sośnie, dnia 21.03.2023 r.

PB.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN;

zlokalizowane w miejscowości Sośnie; na działkach nr 268, 274/3, 274/5, 279, 280/8, 280/9, 280/10, 281/1, 390/28, 390/29, 393, 404, 403/10, 403/11, 516/4, 516/5, 516/7 i 543 (obręb 0015).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - obiekty infrastruktury technicznej w m. Kałkowskie

Sośnie, dnia 27.02.2023 r.

PB.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV;

zlokalizowana w miejscowości Kałkowskie; na działkach nr 44, 234 i 235/3 (obręb 0007).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

 

artykuł nr 4

Rozbudowa istniejącego zakładu o projektowany budynek produkcyjno - magazynowy oraz o projektowaną namiotową halę magazynową w miejscowości Granowiec, Gmina Sośnie, na działkach: 950/3, 950/4, 951/5, 951/6

Sośnie, 20.02.2023 r.

OS.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 86 d ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) , zawiadamiam, że w dniu 17.02.2023 roku, zostało wydana decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa istniejącego zakładu o projektowany budynek produkcyjno – magazynowy oraz o projektowaną namiotową halę magazynową w miejscowości Granowiec, Gmina Sośnie, na działkach: 950/3, 950/4, 951/5, 951/6”.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest GranBoard Sp. z o.o., ul. Naftowa 1, Granowiec, 63-435 Sośnie.

Stosownie do art. 10 i art. 73 § 1 Kpa informuję, że strony oraz osoby zainteresowane mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 1.

/-/ Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017