artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach o żłobek

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 27 listopada 2023 roku znak PB.6733.8.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

zabudowa usługowa:

- przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach o żłobek;

w miejscowości Sośnie, przy ulicy Wielkopolskiej; na działkach nr 329/2, 329/4 i 372/1 (obręb 0015).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Kałkowskie

Sośnie, dnia 23.11.2023 r.

PB.6733.9.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

zabudowa usługowa:

boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;

w miejscowości Kałkowskie; na działce nr 356/1 (obręb 0008).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Gmina Sośnie z siedzibą przy ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

 

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Sośnie - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach o żłobek

Sośnie, dnia 18.10.2023 r.

PB.6733.8.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

zabudowa usługowa:

- przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sośniach o żłobek;

w miejscowości Sośnie, przy ulicy Wielkopolskiej; na działkach nr 329/2, 329/4 i 372/1 (obręb 0015).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Gmina Sośnie z siedzibą przy ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

artykuł nr 4

Obwieszczenie - w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 24 sierpnia 2023 roku znak PB.6733.7.2023 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Sośnie nr PB.6733.5.2023 z dnia 30.06.2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne SN;

zlokalizowane w miejscowości Sośnie; na działkach nr 268, 274/3, 274/5, 279, 280/8, 280/9, 280/10, 281/1, 390/28, 390/29, 393, 403/10, 403/11, 404, 513, 514/5, 516/4, 516/5, 516/7, 533, 541/1, 541/2 i 543 (obręb 0015).

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sośnie

/ - / Stanisław Budzik

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie” o mocy do 6 MWp

Sośnie, 31.07.2023 r.

 

OS.6220.2.2023

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam strony, że zebrano materiał dowodowy, w tym opinie   i uzgodnienia organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 280/2, 280/3 w obrębie Granowiec, Gmina Sośnie” o mocy do 6 MWp”.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej informacji.

Treść obwieszczenia wraz z opiniami/uzgodnieniami organów, o których mowa w art.   z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 31.07.2023 r.

 

 

Gminy Sośnie

 

Stanisław Budzik

 

  1. Strony postępowania
  2. a/a
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017