artykuł nr 1

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

OGŁOSZENIE

Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Znak sprawy Zarządzenie Nr 117/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Kategoria edukacja, kultura , sport

Termin składania ofert 18.01.2024 do godz. 15:30

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 6 pkt 2 Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LX/466/2023 Rady Gminy Sośnie z dnia 23 października 2023 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Zarządzenie dostępne pod linkiem:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminySosnie/document/1011868/Zarzadzenie-117_2023

artykuł nr 2

Zarządzenie NR 100/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 3

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie „Nadal Razem”

Sośnie, 26.09.2023r.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożona przez Stowarzyszenie „Nadal Razem” na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Wójt Gminy Sośnie przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym złożoną przez, Stowarzyszenie „Nadal Razem” , Sośnie ul. Dębowa 17, 63-435 Sośnie na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Oferta spełnia wymogi określone w art. 19 a ustawy (wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 05 października 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie na załączonym poniżej formularzu.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej ustawy powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie,
2) w budynku Urzędu Gminy Sośnie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Sośnie.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:

Oferta

Formularz uwag

Załączniki:
Formularz8 KB
Oferta571 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Sośnie, 25.09.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Sośnie w dniu 26 lipca 2023 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr L/277/10 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i trwały od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sośnie.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii i uwag do projektu Programu, które można było składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie w wyżej określonym terminie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017