artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sośnie w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 2 Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIXI/382/2022 Rady Gminy Sośnie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Sośnie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Sośnie z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych gminy zlecanych przez Gminę Sośnie do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Załączniki:
Wzór oferty151 KB
Rodo15 KB
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018/2017