artykuł nr 16

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Opinia  w załączeniu.

Załączniki:
Opinia55 KB
artykuł nr 17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie

Sośnie, dnia 2023-01-10

OS.6220.1.2023

ZAWIADOMIENIE/OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3d ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., 1029 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.01.2023 r. na wniosek Mithra P Sp. z o.o., ul. Kramarska 3/1, 61 - 765 Poznań nie jest podmiotem zależnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskach uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 8,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 257 obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do organów opiniujących, tj.:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

w celu zasięgnięcia opinii co do konieczności o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pok. Nr 1 w godzinach urzędowania, a przede wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 10.01.2023 r.

Wójt Gminy Sośnie

/-/ Stanisław Budzik

Strony postępowania wg. rozdzielnika

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017