artykuł nr 1

Oświadczenia i świadectwa

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Sośnie, 12 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Wójt Gminy Sośnie informuje,

że zawarł umowę dotyczącą transportu do składu opału oraz prowadzenia dystrybucji węgla w imieniu Gminy Sośnie na rzecz gospodarstw domowych:

1. Nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego:

Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

2. Data i miejsce zawarcia umowy:

12.01.2023 r. w miejscowości Sośnie

3. Opis przedmiotu umowy:

Transport węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z miejsca składowania tego paliwa stałego tj. Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Węglowa 4 Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A. do miejsca składowania wskazanego przez gminę tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50 oraz dystrybucja węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Sośnie.

4. Cena:

Łączna wartość umowy w okresie do dnia 30 kwietnia 2023 r. nie może przekroczyć 104 550,00 zł brutto (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych brutto). Przedsiębiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 209,10 zł brutto za każdą dostarczoną nabywcy tonę paliwa stałego.

5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Przewidziano jedynie obowiązek dla gminy, aby w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia.

6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa:

Paweł Drobnikowski., ul. Nadbaryczna 4, 63-430 Odolanów

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 3

Informacja o cenie węgla w preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych do 30 kwietnia 2023 r.

W 2023 r. koszt zakupu 1 tony węgla (ekogroszek, orzech) w Gminie Sośnie wynosi 1 845 zł brutto (1,5 tony kosztuje odpowiednio 2 767,50 zł brutto). Cena zawiera usługę transportu ze składu (PSZOK w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50) do gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Mieszkańcy gminy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sośnie w 2023 r. wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Gminy Sośnie o numerze:

69 8409 0001 2004 0100 0635 0045

W tytule przelewu należy podać informacje zgodne ze złożonym wnioskiem:

- węgiel orzech (lub ekogroszek) 1,5 tony (lub inna ilość wpisana we wniosku),

- imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

Dane wnioskodawcy z przelewu są niezbędne do wystawienia faktury VAT i zrealizowania całej transakcji.

Dystrybucją węgla na terenie gminy zajmuje się wyspecjalizowana firma: Paweł Drobnikowski z siedzibą w Odolanowie, ul. Nadbaryczna 4.

Po dokonaniu wpłaty na konto gminy telefonicznie ustalony zostanie termin odbioru węgla. Wydanie węgla nastąpi za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub inną osobę, która przedłoży upoważnienie do odebrania faktury i węgla.

Sośnie, 12 stycznia 2023 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

artykuł nr 4

Oświadczenia i świadectwa węgla

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.

artykuł nr 5

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Osoby zainteresowane zakupem węgla na okres do 30 kwietnia 2023 r. proszone są o złożenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 r. (do pobrania poniżej) do sekretariatu Urzędu Gminy Sośnie.

Wypełniony wniosek można również przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePuap: /tn5led299r/SkrytkaESP bądź za pomocą poczty e-mail na adres: sosnie@sosnie.pl - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek ten będzie podlegać weryfikacji w zakresie wypłacenia dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz danego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku weryfikacja będzie dotyczyć zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). W trakcie weryfikacji pod uwagę wzięte zostaną dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla w ilości 1,5 tony, to limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe od 1 stycznia 2023 r. (tj. 1,5 tony) zwiększa się odpowiednio o niezakupiony węgiel w 2022 r. (maksymalnie do 3 ton).

W kolejnej informacji zostanie podana ostateczna cena węgla (nie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę) oraz szczegóły dotyczące płatności i odbioru. Uwaga! Zapłata będzie podstawą wydania opału.

Sośnie, 2 stycznia 2023 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

Załączniki:
Wniosek15 KB