artykuł nr 1

Oświadczenia i świadectwa

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.

artykuł nr 2

Informacja o zakończeniu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

Z przyczyn logistycznych, przyjmowanie w Urzędzie Gminy Sośnie wniosków mieszkańców na preferencyjny zakup węgla oraz dokonywanie wpłat za węgiel zostanie zakończone 31 marca 2023 r.

Po tym terminie zrealizowana zostanie ostatnia dostawa węgla.

Dla przypomnienia, koszt zakupu 1 tony węgla (ekogroszek, orzech) w Gminie Sośnie wynosi 1 845 zł brutto (1,5 tony kosztuje odpowiednio 2 767,50 zł brutto). Cena zawiera usługę transportu ze składu (PSZOK w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50) do gospodarstwa domowego na terenie gminy.

Podstawą dostawy węgla jest wniosek (wzór w załączeniu) i wpłata na konto Gminy Sośnie o numerze:

69 8409 0001 2004 0100 0635 0045

W tytule przelewu należy podać informacje zgodne ze złożonym wnioskiem:

- węgiel orzech (lub ekogroszek) 1,5 tony (lub inna ilość wpisana we wniosku),

- imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

Dane wnioskodawcy z przelewu są niezbędne do wystawienia faktury VAT i zrealizowania całej transakcji.

Dystrybucją węgla na terenie gminy zajmuje się wyspecjalizowana firma: Paweł Drobnikowski z siedzibą w Odolanowie, ul. Nadbaryczna 4.

Po dokonaniu wpłaty na konto gminy telefonicznie ustalony zostanie termin odbioru węgla. Wydanie węgla nastąpi za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub inną osobę, która przedłoży upoważnienie do odebrania faktury i węgla.

Sośnie, 1 marca 2023 r.

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik

Załączniki:
Wniosek15 KB
artykuł nr 3

Oświadczenia i świadectwa

artykuł nr 4

Oświadczenia i świadectwa

Oświadczenia i świadectwa w załączeniu.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Sośnie, 12 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU ORAZ PROWADZENIE DYSTRYBUCJI WĘGLA W IMIENIU GMINY SOŚNIE NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Wójt Gminy Sośnie informuje,

że zawarł umowę dotyczącą transportu do składu opału oraz prowadzenia dystrybucji węgla w imieniu Gminy Sośnie na rzecz gospodarstw domowych:

1. Nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego:

Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie

2. Data i miejsce zawarcia umowy:

12.01.2023 r. w miejscowości Sośnie

3. Opis przedmiotu umowy:

Transport węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z miejsca składowania tego paliwa stałego tj. Składowiska Węgla w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Węglowa 4 Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A. do miejsca składowania wskazanego przez gminę tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sośniach, ul. Jerzego Lanca 50 oraz dystrybucja węgla na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy Sośnie.

4. Cena:

Łączna wartość umowy w okresie do dnia 30 kwietnia 2023 r. nie może przekroczyć 104 550,00 zł brutto (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych brutto). Przedsiębiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 209,10 zł brutto za każdą dostarczoną nabywcy tonę paliwa stałego.

5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Przewidziano jedynie obowiązek dla gminy, aby w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia.

6. Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa:

Paweł Drobnikowski., ul. Nadbaryczna 4, 63-430 Odolanów

WÓJT

/-/ Stanisław Budzik