artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielkopolska 47

1.5.2.) Miejscowość: Sośnie

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-435

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosnie@sosnie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosnie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e84a51f-7c5e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001027/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499798

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli zamówienia spółce komunalnej, której jest jedynym właścicielem i która nie posiada kapitału prywatnego, a jej zasadnicza działalność (w ponad 90%) dotyczy zadań powierzonych jej do wykonywania przez Zamawiającego. Powierzenie przez Gminę wykonywania zadań własnych utworzonej przez nią spółce prawa handlowego nie stanowi zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sośnie w tym:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
- opakowania z tworzyw sztucznych, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,
- papier,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- popiół
- odpady niesegregowane tzw. resztkowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROLKOM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222239035

7.3.3) Ulica: Wielkopolska 11

7.3.4) Miejscowość: Sośnie

7.3.5) Kod pocztowy: 63-435

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399340,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

artykuł nr 2

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2023 r.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2023 r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855038

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wielkopolska 47

1.5.2.) Miejscowość: Sośnie

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-435

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sosnie@sosnie.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosnie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w okresie 01.01-31.12.2023 r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e84a51f-7c5e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499798

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-16

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001027/07/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sośnie w roku 2023

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sośnie w tym:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
- opakowania z tworzyw sztucznych, drobny metal, opakowania wielomateriałowe,
- papier,
- szkło,
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- popiół
- odpady niesegregowane tzw. resztkowe

3.10.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli zamówienia spółce komunalnej, której jest jedynym właścicielem i która nie posiada kapitału prywatnego, a jej zasadnicza działalność (w ponad 90%) dotyczy zadań powierzonych jej do wykonywania przez Zamawiającego. Powierzenie przez Gminę wykonywania zadań własnych utworzonej przez nią spółce prawa handlowego nie stanowi zamówienia publicznego.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROLKOM Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Wielkopolska 11

5.1.3.) Miejscowość: Sośnie

5.1.4.) Kod pocztowy: 63-435

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

artykuł nr 3

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2022/2023

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855038

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wielkopolska 47

1.5.2.) Miejscowość: Sośnie

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-435

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sosnie@sosnie.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosnie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2022/2023

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8f64d9d-1a3f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305014

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001027/06/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2022/2023

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnie w roku szkolnym 2022/2023.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dowóz i odwóz uczniów do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Szkole Filialnej w Bogdaju, Bogdaj 15, 63-435 Sośnie;
2) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Cieszynie, Cieszyn, ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie;
3) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Pawłowie z zamiejscowymi oddziałami w Chojniku, Pawłów 3, 63-435 Sośnie;
4) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola, szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Sośniach, ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie;
Szacunkowa liczba dzieci objętych dowożeniem wynosi 219 uczniów. Dowóz i odwóz uczniów do ww. szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej. Przewidywana ilość dni nauki w rok szkolnym 2022/2023 wynosi 186 dni. Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanymi. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach.

3.10.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp. Zamawiający udziela zamówienia spółce komunalnej, której jest jedynym właścicielem i która nie posiada kapitału prywatnego, a której zasadnicza działalność (w ponad 90%) dotyczy zadań powierzonych jej do wykonywania przez Zamawiającego. Powierzenie przez Gminę wykonywania zadań własnych utworzonej przez nią spółce prawa handlowego nie stanowi zamówienia publicznego.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROLKOM Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Wielkopolska 11

5.1.3.) Miejscowość: Sośnie

5.1.4.) Kod pocztowy: 63-435

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

Dostępne kategorie:
2023
2022
2021