artykuł nr 1

Petycja - młodzieżowa rada

Petycja w załączeniu.

Załączniki:
Statut24 KB
Petycja151 KB
SkanMB
artykuł nr 2

Odpowiedź - Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Sośnie, dnia 09.09.2021r.

Nr GKRPA. 8141.69 . 2021

 

Adam Szulc – Prezes Zarządu

Szulc-Efekt sp zoo

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

 

Dot. Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.

 

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 30 sierpnia 2021 roku dotyczącej oficjalnego wniosku i petycji na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na Lepsze, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sośniach informuje, iż:

Gmina Sośnie w roku 2020 nie wykorzystała w pełni kwoty środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośniach. Niewykorzystana kwota to: 8.261,23 zł.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sośniach w zakresie prowadzenia polityki prewencyjnej w ciągu ostatnich 2 lat ocenia swoją pracę pozytywnie. GKRPA w Sośniach podejmuje współpracę z wójtem gminy Sośnie bardzo dobrze. W komisji zasiada 7 osób. Aktualna liczba członków komisji jest odpowiednia. Ogólna subiektywna ocena kompetencji jest wysoka. Najlepiej ocenionymi umiejętnościami/ zdolnościami z obszaru rozwiązywania problemów alkoholowych przez członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych są przede wszystkim: znajomość objawów uzależnienia oraz sposobów jego leczenia, mechanizmy przemocy w rodzinie, umiejętności przeprowadzenia rozmowy z osobą uzależnioną oraz współuzależnioną. Na wysokim poziomie została oceniona znajomość skutecznych i nieskutecznych strategii profilaktycznych dotyczących alkoholu wśród dzieci i młodzieży. Całościowa ocena GKRPA w Sośniach kształtuje się w skali samooceny na poziomie 10 pkt.

Treść pisma wraz z załącznikami zostanie umieszczona na stronie internetowej i BIP Gminy Sośnie.

artykuł nr 3

Stop Aferom w Gminach - Patrzeć Urzędnikom w Gminach na Ręce !!! - Rozliczać z wydatkowania naszych pieniędzy

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP
- dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Date: 2021-08-11 at 17:23:00 CEST

To: adresat.urzad@samorzad.pl

Gminna(*) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący Komisji

Adresatem Petycji/Wniosku*  - jest Organ ujawniony w komparycji -
jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

ex officio - za pośrednictwem Kierownika JST - w rozumieniu art. 33
ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w
załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o
petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - Data dostarczenia -
zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29)
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego
pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)

Idee fixe wniosku - Codziennie w Polsce umiera JEDEN młody człowiek z
powodu przedawkowania dopalaczy - Wszyscy mamy obowiązek zrobić
więcej w tej sprawie niż dotychczas - wykorzystajmy wszystkie
nowoczesne media w tym Internet w walce z tą plagą !
Tymczasem w naszym Kraju w Gminach - w odróżnieniu od prawie
wszystkich tego typu Jednostek Samorządowych - na świecie - prawie
wcale nie wykorzystuje się Mediów Elektronicznych do prewencji
Nałogów - nawet stron WWW - nie mówiąc już o social mediach .
https://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_240226_EN_TDAU15001ENN1.pdf


Do członków GKRPA i kierownika JST
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - jw.

Preambuła Wniosku:
Celem tego materiału jest aby wyjaśnić Wam sposób argumentacji
zawarty w naszych petycjach i pomóc zrobić coś niestandardowego - pro
publico bono dla Dzieciaków w ramach zadan określonych w art. 4 index
1 Ustawy o wychownaiu w trzeźwości (…)

W przypadku wątpliwości co do kontentu niniejszego wniosku - prosimy o
tel. pod nr. 608-318-418 - postaramy się werbalnie wytłumaczyć
intencje i zakres pytań - tel. 608-318-418

_Chcemy aby wszystko odbywało się jawnie i transparentnie - zatem
prosimy o opublikowanie w BIP - wszystkich naszych pism i wniosków
związanych z niniejszym postępowaniem. _
_Oczywiście świadomi jesteśmy, że ipso iure art. 8 Ustawy o
petycjach - że de iure - obowiązkowi publikacji podlega jedynie
część związana z petycją._
_Aczkolwiek wydaje się nam się, że __ zgodnie z oszczędnym
dokonywaniem wydatków oraz jawnością, przejrzystością działania
Urzędów - __w interesie pro publico bono - jest publikowanie w BIP -
en bloc - całego dossier formalnego zawartego w niniejszych pismach. _
_Z naszej strony nie mamy nic do ukrycia - wszystkie nasze wnioski są
bona fides - zatem dla zasady jawności i transparentności - prosimy o
upublicznianie wszystkich naszych pism (działań) - poprzez publikację
w BIP wszystkich wniosków/petycji i stosownych odpowiedzi. _

Pomimo, że wszystkie GKRPA (ponad 2 tys. Gmin w Kraju)  uwżają że
idealnie wykonują swoje zadania i lepie nie można - codziennie w
Polsce umiera JEDEN młody człowiek (często w małych gminach)  z
powodu przedawkowania dopalaczy ! - sic! )

Jak wynika z uprzednio przeprowadzanych wnioskowań do Gmin oraz z
analizy budżetów Gmin/Miast - właściwe wykorzystanie środków
jakimi dysponują Gminy w związku z uiszczaniem opłat przez
Przedsiębiorców -  wynikających z dyspozycji Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) - wydaje się niezwykle istotne
z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego - pro publico bono
oraz z punktu widzenia realizacji celów określonych w Gminnych
programach  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.

Media donoszą w ostatnim czasie - o nabrzmiałej problematyce
związanej z nadużywaniem przez Młodzież dopalaczy - a obowiązkowe
zadania Gmin wynikające  z dyspozycji powyżej wzmiankowanej Ustawy lub
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z
2019 r. poz. 852) - są (co wynika ze statystyk oraz materiałów
medialnych) ciągle niezadowalające.

Materiał TVP Info:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob

lub:
https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby


Dodatkowo - jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (sprzed kilku
lat i dostępnych w sieci Internet - na stronach nik.gov.pl ) - w
przeszłości NIK wielokrotnie - negatywnie oceniała wywiązywanie się
z Gmin z wykorzystania środków na realizację Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych
Programów Przeciwdziałania Narkomanii -  vide: Protokoły pokontrolne
- Nr ewid. 27/2013/P/12/165/LPO lub LWA-4114-05-09/2011 - I/11/005 -
dostępne na stronach Internetowych www.nik.gov.pl [1].
Aby zobrazować - skandaliczną sytuację w tym obszarze załączamy -
in fine niniejszego wniosku - jeden ze wzmiankowanych protokołów NIK,
z którego wynika, że niektóre Gminy wykorzystują jedynie cześć z
dochodów z opłat za zezwolenia na realizację zadań określonych w
art. 18 index 2 rzeczonej Ustawy - sic !
Nie może być na to zgody społecznej - gdyż jak wynika z powyżej
zamieszczonych materiałów TVP INFO -  prawie co drugi dzień umiera
młody człowiek  z powodu zażywania dopalaczy.
Dlatego  bierność Gmin (operacyjnie bierność GKRPA) w tym obszarze
przejawiająca się niewykorzystaniem środków przeznaczonych przez
Ustawodawcę na walkę z tego rodzaju patologiami - wydaje się
całkowicie niezrozumiała i powinna być - w mniemaniu wnioskodawcy -
piętnowana przez Organy Gmin (Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów) oraz
podlegać kontroli społecznej - wszystkich podmiotów i podatników
posiadających jakiekolwiek informacje w tej mierze.

Dobrym narzędziem  w tej mierze dla Obywateli i Podmiotów - jest
Ustawa o petycjach czy ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jak wynika z odpowiedzi - jakie uzyskaliśmy w 2019 r. -  pytając
niektóre Gminy w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - o
niewykorzystywane środki z tytułu wzmiankowanych budżetów - sytuacja
wcale nie ulega poprawie w stosunku do okresu jaki obejmuje poniżej
załączony protokół pokontrolny NIK - sprzed paru lat, z którego
wynika że ad exemplum -  Miasto Będzin w poprzednich latach
niewykorzystało ponad 600 tys. środków na walkę z patologiami - co
więcej przeznaczyło te środki na inne cele - sic!
Od tamtej pory niewiele się zmieniło.

Środki, które zgodnie z ustawą powinny być wydatkowane na walkę z
uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży są w Gminach częstokroć
traktowane po macoszemu - czyli niewykorzystywane.
W gminach - sytuacja tego typu nie jest jednostkowa ale wręcz
permanentna. Zdaniem wnioskodawcy jeśli niewykorzystany budżet to
kwota przekraczająca 30% wzwyż - może to świadczyć o
bezczynności Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów w tym obszarze,
bagatelizowaniu problematyki lub wręcz o niedbalstwie.
In fine niniejszego wniosku - załączamy odpowiedź z sygnowaną przez
Burmistrza Gminy Torzym z której wynika, że w  2018 r. Gmina
niewykorzystała (przesunęła na kolejny rok) prawie 50% wzmiankowanego
budżetu - kwantyfikując - jest to kwota ok. 155 tys.
Trudno to zrozumieć, kiedy wg. ekspertów koszty alkoholizmu i
narkomanii dla Gospodarki, ZUS’u etc - sięgają kilkunastu miliardów
złotych rocznie - nie wspominając o niewymiernych kosztach jakie
ponosi RODZINA, Młodzież, sytem edukacji, system ochrony zdrowia, etc

Poniżej załączmy odpowiedź Wójta Gminy Biskupiec - gdzie
przedmiotowa niewykorzystana kwota - przekracza 75% - sic !

  Wszystkie te sprawy możemy omawiać werbalnie - dzieląc się naszym
doświaczeniem - pro publico bono - 608-318-418

Tymczasem, jak wynika z wzmiankowanych protokołów - roczne łączne
dochody samorządów  - z wnoszonych przez Przedsiębiorców opłat za
sprzedaż alkoholu - oscylują w granicach 700 mln zł i statystyczny
Przedsiębiorca nie może zrozumieć, że środki te nie są w całości
zagospodarowywane przez Gminy !
Istnieje przecież cały wachlarz -  nowoczesnych technologii
informatycznych, które można wykorzystywać na polu walki z
patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii.

Młodzież szukająca lokalnej pomocy w tych obszarach zazwyczaj nie
znajduje żadnych przydatnych informacji - w skali mikro (w obszarze
miejscowo właściwym dla terenu Gminy).

Jeśli już Gmina w jakieś części wykorzystuje powierzony jej przez
Podatnika budżet w zakresie prewencji - często są to pogadanki,
pogadanki, pogadanki (..)
W załączeniu autentyczna opinia ucznia Szkoły powszechnej - 16
letniego Jakuba S. -  o tym jak Dzieciaki traktują rzeczone standardowe
pogadanki uświadamiające...

Tymczasem obecnie większość informacji - Młodzież czerpie z
Internetu i mediów funkcjonujących w tym obszarze i dla młodych osób
jest to - jak powszechnie wiadomo - podstawowy środek komunikacji.
Brak prewencji w tym obszarze - wynika może z tego powodu, że żaden
podmiot nie składał jeszcze petycji w tym względzie. Mamy nadzieję,
że nasza petycja po opublikowaniu nie będzie jedyna i przyłączą
się do niej Fundacje oraz inne podmioty, które w związku z art. 241
KPA - mają obowiązek sygnalizować problematykę ex professo.

Jeśli istnieje taka możliwość autorzy petycji mogą przyjechać na
kilkuminutową prezentację - na obrady wzmiankowanej komisji - scilicet
-GKRPA - tak aby werbalnie zyskać percepcję w zakresie przedłożonej
petycji.

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie
sytuacja ulega znacznej poprawie, jednakże bez szybkiej sanacji tego
obszaru  (w skali mikro) również w Gminach - proces ten  będzie w
dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno - bez namacalnych sukcesów w
postaci znaczącej poprawy w wydatkowaniu środków publicznych w tym
obszarze.

W mniemaniu Wnioskodawcy - działania sfer Rządowych jak i Agencji
PARPA są konkretne - odpowiadające potrzebom i przynoszą efekty.
- natomiast w Gminach  jest jeszcze wiele do zrobienia w tej mierze.

W związku z powyższym:

I Wniosek - w trybie Ustawy o dostępie do inf. publ.

Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie inter alia:  art. 6 ust. 1 pkt
3 lit. f,  art. 6 ust. 1 pkt 5  Ustawy z dnia 6 września o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - wnosimy o
udzielnie informacji publicznej w przedmiocie stanu faktycznego na
ternie miejscowo właściwym dla Gminy (Adresata wniosku) .

§1.1) Per analogiam - wnosimy o podanie kwoty jakiej gmina nie
wykorzystała - w 2020 z tytułu przewidzianych na ten rok środków.

Szerzej - wzmiankowana problematyka została opisana w cytowanych
protokołach NIK - wg. rzeczonych protokołów - jedynie w
skontrolowanych gminach niewykorzystana kwota w tym względzie wyniosła
łącznie ponad 14 mln pln - sic!  - z punktu widzenia interesu
społecznego - zdaniem wnioskodawcy sytuacja taka jest skandaliczna i
świadczy o rażącym lekceważeniu przez niektóre Gminy rzeczonej
problematyki.

Dane te wydają się niezbędne do działania każdej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  dlatego prosimy o merytoryczne
podejście do przedłożonej problematyki oraz ewentualne pozyskanie
wnioskowanych danych.

Ponownie zwracamy uwagę na materiały medialne:
Materiał TVP Info:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob

lub:
https://www.tvp.info/42749852/cios-w-handlarzy-smierci-dopalacze-gangu-zabily-co-najmniej-cztery-osoby

- nie powinny one zostawić żadnych wątpliwości co do tego, że
uzyskanie informacji przez nas wnioskowanej i jej publikacja na naszych
portalach oraz analiza danych w skali makro pod kątem wykorzystania
narzędzi informatycznych w szkołach (inteligentnego oprogramowania) -
pozwalającego na walkę z problematyką patologii w tym obszarze - jest
szczególnie istotna z punktu widzenia interesu publicznego - co
koresponduje bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zatem - zdaniem Wnioskodawcy -  powyższe pytania o informację
publiczną -  wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia
interesu publicznego pro publico bono - nawiązując do art. 3 ust. 1
pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2018.1330 t.j. z 2018.07.10) - gdyż ten obszar wydatkowania
pieniędzy podatników - wydaje się (jak wynika z uprzednio uzyskanych
przez nas odpowiedzi) - szczególnie wymagać - wdrożenia procedur
optymalizacji finansowej - tak aby w interesie publicznym wykorzystać
potencjał nowoczesnych narzędzi informatycznych  w walce z patologiami
  panującymi wśród Uczniów Szkół Podstawowych i ponadpodstawowych.


§1.2) Jaką samoocenę wystawi sobie gmina w zakresie prowadzenia
polityki prewencji w ciagu 2 ostatnich lat - na bazie powierzonych przez
Podatnika środków - scilicet - korkowe - opłaty za sprzedaż
alkoholu, etc)  proszę dokonać samooceny w skali od 0 do 10 przy czym
10 to najwyższa samoocena.

Zdalna obsługa Interesantów - w tym wykonywanie zadań związanych z
prewencją alkoholową w sposób Interaktywny (za pomocą Internetu) -
staje się szczególnie istotna w czasie epidemii - i w naszym mniemaniu
wpisuje się sugestie zawarte w Ustawie  z dnia 2 marca 2020 r.  o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020 poz. 374)
Notabene właśnie osoby osłabione nałogami wydają się w obecnym
czasie szczególnie narażone na kontakt osobisty i gros tych kontaktów
wraz z przepływem informacji prewencyjnych - może przejmować kanał
związany z Internetem.

II - Petycja Odrębna
Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją
do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy
kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek
oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J.
Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s.
668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci
Internet.
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z
petycją - numeruje nowymi oznaczeniami od §2, etc

Preambuła petycji:

W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z
nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży -
vide:
https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob


§2) Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja
zaplanowali jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z
Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach
działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu
Gminy.
Wykorzystanie mediów związanych z informatyzacją i Internetem w tym w
szczególności mediów społecznościowych - zdaniem wnioskodawcy
powinno mieć miejsce szczególnie na polu  informacji i edukacji
dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze -
prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji - młodym osobom -
poszukującym jej w zakresie lokalnym.

W USA strony WWW tego typu prowadzone przez Hrabstwa - zawierają nawet
gry, quizy, Czaty, grupy dyskusyjne  i wszelkiego rodzaju nowoczesne
narzędzia, których celem jest zyskanie percepcji u Dzieci i
Młodzieży - tak aby dając pomysły na spędzenie wolnego czasu -
odciągnąć Dzieci i Młodzież od sięgania po dopalacze i używki .
W Polsce na stronach WWW Gmin - jest to często jedynie - zakładka typu
- “Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” - ciekawe czy z braku innych informacji Młody człowiek
- zamiast ulegać pokusom stosowania używek - “zatopi się" w
studiowanie sprawozdania Komisji - sic! - ad exemplum:
http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gkrpa.html - vide -
odnośnik w dole prawego Menu

Osnowa Petycji:
Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości
wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze
w tym roku - ad hoc.
Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z
art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym
obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico
bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy
poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad
wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji
Publicznej - w zakresie celów  – w tym akurat przypadku –
określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z
2018r. poz. 2137)

Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych
narzędzi  - scilicet stron WWW - byłaby pomoc  młodym ludziom i
Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w
zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej
z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w
związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z
utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady
Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze
zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości
stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o
zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ceny na rynku  - oscylują od 1000 pln do 10 000 pln + vat  - za
utworzenie (opłata jednorazowa)

Jeśli - postępowanie jest prowadzone uczciwie  z uwzględnieniem zasad
uczciwej konkurencji i z poszanowaniem zasad maksymalizacji
oszczędności środków publicznych  - Wnioskodawca  często wygrywa i
wykonuje rzeczoną usługę. W przypadku tego typu zleceń jesteśmy w
stanie wykonać rzeczone zlecenie  w kwocie 1000 pln + vat produkcja
jednorazowo i utrzymanie 1000 pln - rocznie (w pewnych przypadkach
rezygnujemy nawet z wynagrodzenia za utrzymanie)
Prosimy nie wybierać naszej oferty - jeśli nie będzie ona najlepsza
wg. kryteriów stosowanych przez Urząd - związanych z wydatkowaniem
środków publicznych - ściśle zgodnie z dyspozycjami Ustawy o
finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236. ) –
biora?c pod uwage? potrzebe? przestrzegania zasad celowego i
oszcze?dnego dokonywania wydatko?w oraz jawnos?ci, przejrzystos?ci i
terminowej realizacji zadan?.

Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom
uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb
negocjacji cen - scilicet - w związku z art. 54 i 55 Ustawy Prawo
zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)

Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz
prowadzone w pełni lege artis z uwzględnieniem zasad uczciwej
konkurencji.

Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się
zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym
kraju (o polskich Sędziach krążą już anegdoty) - wydatkując -
absurdalną kwotę pół miliona złotych - za prostą stronę WWW - i
łamiąc jeszcze do tego przepisy prawa - sic ! - o czym czytać można
w materiałach prasowych i instytucji kontrolnych - vide:
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html

Podajemy ten przykład dlatego, że jesteśmy uczuleni - ex katedra na
przykłady - kiedy niektóre Gminy lub GOPS’y wydatkują absurdalne
kwoty na tworzenie prostych stron WWW (niezwiązanych akurat z zadaniami
wykonywanymi przez GKRPA)  u naszej konkurencji - co prawda nie tak
wysokie jak powołany wyżej przykład Sądu, ale nawet 10 % kwoty,
którą wydał wyżej powołany Sąd na tego typu usługi wydaje się -
krańcową niegospodarnością i nieuczciwością i powinno być
piętnowane przy każdej okazji.
O tego typu absurdalnych wydatkach można czytać w niektórych
zakończonych postępowaniach na BIP’ach i niektórych stronach WWW
Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej - choć nie są to tak częste
przypadki, jak w przypadku Sądów - za poprzednich władz - w latach
2007 - 2015 - kiedy skala tych nieprawidłowości dochodziła do
ekstremum - włącznie z korupcją (za poprzednich Rządów) w MSWiA w
2011 r. - vide
https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v

- Jako kuriozum - vide:  “Dyrektorka Szkoły Pijana”  - vide:
https://wiadomosci.wp.pl/miedzyzdroje-dyrektorka-podstawowki-pijana-w-pracy-jestesmy-w-szoku-6644624206588448a


Rozpisujemy się na ten temat tak szeroko, gdyż nie chcemy aby efektem
niniejszej petycji  były jakieś działania Decydentów związane z
wydatkowaniem nierynkowych kwot. Wręcz przeciwnie expressis verbis -
zaznaczamy, że działania te można realizować wydatkując - ad hoc -
niewielkie kwoty - a naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w
której w miejsce niewydatkowania środków (co jak sygnalizuje NIK jest
deliktem prawnym) - nastąpiłoby marnotrawienie środków publicznych -
co jest przestępstwem w naszym mniemaniu i o czym można czytać
powyżej.
Jawność i transparentność w Gminach - powinna właśnie - znaleźć
szczególny wyraz z publikatorach internetowych - typu BIP i WWW - może
wtedy - w ramach większej kontroli społecznej nie dochodziłoby do
przypadków jak
https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki


§3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań -
wnosimy o opublikowanie treści petycji - wraz z załącznikami - na
stronie internetowej WWW lub BIP podmiotu rozpatrującego petycję - w
tym przypadku Gminy/Miasta (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1
ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy
działać w pełni jawnie i transparentnie. Jeśli należy coś
zanimizować - proszę to uczynić - ale nie widzimy takich danych (dane
Urzędników nie podlegają animizacji - uczeń sygnował opinię
jedynie inicjałem nazwiska, etc)

Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca -
rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z
patologiami.

Dla zobrazowania problematyki bezczynności Gmin w ratowaniu młodzieży
i dzieci dla których przeznaczony powinien być fundusz korkowy
załączamy przykładową odpowiedź Gminy Biskupice (o której
wzmiankowaliśmy powyżej), która expressis verbis potwierdza
niewydatkowanie ponad 70 % rzeczonego budżetu -
- to nie wyjątek ale wręcz uzus - w co nikt nie wierzy dopóki nie
zobaczy posiadanych przez nas odpowiedzi z Gmin - sygnowanych przez
Decydentów.

Tymczasem można wykorzytać narzędzie Internetowe do prewencji - in
fine wniosku  - załączamy dokumenty przedstawiające stanowisko PRARPA
w kwestii wykorzystania narzędzi Internetowych do walki z patologiami.


Co więcej - in fine wniosku - znajduje się załącznik z odpowiedzią
z Gminy Aleksandrów Drugi (pow. biłgorajski) - z której wynika, że
są w Polsce Gminy, które i prawie 50% środków uzyskiwanych od
Podatników zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wydatkują na ... wynagrodzenia
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W załączeniu
odnośny przykład wg. Odpowiedzi sygnowanej przez Wójta - na zakup
materiałów Gmina wydatkowała 499,38 pln , a na wyangrodzenia
członków Komisji ... 13 382,73 zł. - sic! Tymczasem rzeczone środki
powinny być wydatkowane par excellence - na walkę z alkoholizmem i
narkomanią ! wszak leczenia wymagają osoby uzależnione ... nie
Urzędnicy Komisji.

Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający
w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - z
ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także
lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków
publicznych  - powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.


Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie
wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania
stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz
ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się
szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego.

Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl
[2]

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i
petycji w trybie - odnośnych przepisów prawa -  na adres e-mail
stopaferom@samorzad.pl
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań
złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA,
została udzielona - zwrotnie na adres e-mail stopaferom@samorzad.pl  -
stosownie do art. 13 ww. ustawy
§6) Wniosek został sygnowany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym -
stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia
2016.09.29)

III - Wniosek odręby w trybie Rozporządzenia w sprawie instrukcji
kancelaryjnej:
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć
spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji
rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej -
że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -
archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero
petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu
środków publicznych.

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - na
podstawie wzmiankowanego powyżej §6 ust. 2 pkt. 2 zal. nr 1 w sprawie
instrukcji kancelaryjnej - wnosimy o podanie klasy z wykazu akt pod
którą zarchiwizowano załączoną in fine - przykładową umowę -
scilicet : zgodnie z brzmieniem rzeczonego przepisu: "Dokumentacja
nietworząca akt spraw to dokumentacja, która nie została
przyporządkowana do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu akt.
2.Dokumentację, o której mowa w ust. 1, mogą stanowić w
szczególności:  1) zaproszenia, życzenia, podziękowania,
kondolencje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy;
2) niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane;

3) publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, katalogi, książki,
gazety, afisze, ogłoszenia) oraz inne druki, chyba że stanowią
załącznik do pisma; (...) “

IV - Wniosek odrębny w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27)
§8) Wnosimy o wyznaczenie terminy rozmowy telefonicznej - z
Kierownikiem JST - w trybie art. 253 KPA - w dzień przyjęć
Interesantów w sprawach skarg i wniosków.
W zakresie tego punktu wnosimy o podanie w odpowiedzi wyznaczonego dnia
i godziny

§8) Fakultatywnie wnosimy aby odpowiedź została wysłana do
wiadomości - dwnik@nik.gov.pl (w ramach dobrej woli odpowiadającego -
gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego)  -  niniejszy wniosek został
wysłany DW: dwnik@nik.gov.pl: - na mocy § 2. Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22
styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46)  - scilicet: Skargę lub wniosek
adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego
organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do
którego były adresowane.

Pozwalamy sobie przypomnieć o dyspozycji art 225 KPA

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl [2]   www.samorzad.pl [3]

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j.
z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję
- jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza
została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a
wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
stopaferom@samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu - adresu e-mail !

Komentarz do Wniosku:
Przypominamy, że przy ewentualnym wyborze rozwiązań rynkowych  -
Urzędnicy powinni kierować się jedynie zasadami zachowania uczciwej
konkurencji i racjonalności oraz oszczędności i pełnej jawności w
wydatkowaniu środków publicznych pochodzących z pieniędzy
Podatników.
Im więcej zebranych przez Urząd w danym obszarze niezależnych ofert
rynkowych - tym większa szansa na wykorzystanie zasad uczciwej
konkurencji w celu oszczędności środków publicznych.
Jakiekolwiek ewentualne działania Urzędników wynikłe z procedowania
niniejszej petycji/wniosku - powinny być wykonywane z uwzględnieniem
zasad uczciwej konkurencji oraz pełnej jawności, transparentności i
racjonalności przy wydatkowaniu środków publicznych.

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego
adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej
Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o
dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i
potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku.
(Oznaczenie adresata petycji/wniosku)
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie
oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie
KPA
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej
interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie
Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio
Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego
treści i powołanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie
fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241
KPA.
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany
art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w
szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie
możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek -
usprawniać struktury administracji samorządowej.
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać
własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy
“Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2
Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby
wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki)
- choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie
powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia:
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.
Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako
próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji
Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku
dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje
się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie
pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat,
można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą,
świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na
miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak
wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur
sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o
wiele lepszy.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć
spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji
rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej -
że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -
archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero
petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu
środków publicznych.

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku,
wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw
prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma
miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby
zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym
celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe
dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i
uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać
petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej
osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1
Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA:
"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub
zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli
działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe,
organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe
oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać
hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji
- o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o
udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak
również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć
może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do
informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa
utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego
działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej"
[Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010].
Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek
choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych
wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z
PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że
mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z
uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą
decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter
alia z parametrami ofert oraz ceną.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez
Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego
wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami
wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad
uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w
pełni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu
i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez
ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie
z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Z poważaniem:
Adam Szulc – Prezes Zarządu
Szulc-Efekt sp zoo
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl [2]   www.samorzad.pl [3]
"www.gmina.pl [2] - jawność i transparentność - narzędzie do walki
z korupcją i nadużyciami “

Links:
------
[1] http://www.nik.gov.pl/
[2] http://www.gmina.pl/
[3] http://www.samorzad.pl/

Załączniki:
ZałącznikiMB