artykuł nr 11

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - obiekty infrastruktury technicznej

Sośnie, dnia 16.08.2022 r.

PB.6733.7.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „L1”, polegająca na:

odbudowie rowu „L1” na długości 748 m;

przebudowie 2 przepustów;

budowie 2 zastawek;

budowie progu drewniano – kamiennego o piętrzeniu < 1,0 m;

przebudowa rowu „L2”, polegająca na:

odbudowie rowu „L2” na długości 599 m;

budowie 6 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji 2 przepustów;

zlokalizowana w miejscowości Kuźnica Kącka, na działkach nr 442, 443, 456 i 457 (obręb 0011).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Nadleśnictwo Antonin z siedzibą w Antoninie, przy ul. Wrocławskiej 11, 63-421 Przygodzice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - obiekty infrastruktury technicznej w m. Sośnie oraz Szklarka Śląska

Sośnie, dnia 12.08.2022 r.

PB.6733.6.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „S”, polegająca na:

odbudowie rowu „S” na długości 1360 m;

budowie 5 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji 2 przepustów;

zlokalizowana w miejscowościach: Sośnie, na działce nr 762 (obręb 0015) oraz Szklarka Śląska, na działce nr 575 (obręb 0016).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Nadleśnictwo Antonin z siedzibą w Antoninie, przy ul. Wrocławskiej 11, 63-421 Przygodzice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 13

Obwieszczenie - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kałkowskie, gm. Sośnie

Sośnie, 11.08.2022 r.

OS.6220.13.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r. poz. 1301) oraz art. 86 d ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam, że w dniu 11.08.2022 roku, zostało wydana decyzja umarzająca postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.:

”Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 244/1, 243/1 i 243/2 obręb Kałkowskie, gm. Sośnie”.

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest MITHRA II Sp. z o.o. ul. Rynek 29/4 63-700 Krotoszyn.

Stosownie do art. 10 i art. 73 § 1 Kpa informuję, że strony oraz osoby zainteresowane mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 1.

/-/ Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Załączniki:
Decyzja74 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie

Sośnie, 11.08.2022 r.

OS.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam strony, że zebrano materiał dowodowy, w tym opinie i uzgodnienia organów o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

” Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie ”

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) zawiadamiam, że strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej informacji.

Treść obwieszczenia wraz z opiniami/uzgodnieniami organów o których mowa w art. z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 11.08.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Strony postępowania

a/a

artykuł nr 15

Obwieszczenie - Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie

Sośnie, 11.08.2022 r.

OS.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam strony, że zebrano materiał dowodowy, w tym opinie i uzgodnienia organów o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

” Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 447/3, obręb Cieszyn gmina Sośnie ”

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) zawiadamiam, że strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych w toku postępowania administracyjnego dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej informacji.

Treść obwieszczenia wraz z opiniami/uzgodnieniami organów o których mowa w art. z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sośnie w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 11.08.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie

Stanisław Budzik

Strony postępowania

a/a

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017