artykuł nr 6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznejw miejscowości Kałkowskie, na działkach nr 565, 566 i 574 (obręb 0007), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o wydaniu decyzji z dnia 28 września 2022 roku znak PB.6733.8.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

 

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowów, polegająca na:

odbudowie rowów na długości 701 m;

przebudowie 1 przepustu;

budowie 2 zastawek;

budowie 3 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

zlokalizowana w miejscowości Kałkowskie, na działkach nr 565, 566 i 574 (obręb 0007), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej..

przebudowa rowów, polegająca na:

odbudowie rowów na długości 780 m;

przebudowie 2 przepustów;

budowie 4 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

zlokalizowana w miejscowości Kałkowskie, na działkach nr 555, 556 (obręb 0007), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - obiekty infrastruktury technicznej w miejscowości Sośnie, na działce nr 819 (obręb 0015), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Sośnie z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie kończącej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji z dnia 21 września 2022 roku znak PB.6733.5.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

Rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu „R”; polegająca na:

odbudowie rowu „R” na długości 131 m;

budowie 2 zastawek drewnianych;

zlokalizowana w miejscowości Sośnie, na działce nr 819 (obręb 0015), na gruntach leśnych, służących gospodarce leśnej.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Sośnie pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 8

Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wlkp. - budowa instalacji do przetwarzania odpadów-kompostownia kontenerowa działka ew. nr 28/4 obręb 0015 Sośnie

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Obwieszczenie182 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - obiekty infrastruktury technicznej w m. Młynik

Sośnie, dnia 22.08.2022 r.

PB.6733.9.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowu; polegająca na:

odbudowie rowów na długości 1084 m;

budowie 8 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

konserwacji rowów na długości 267 m;

konserwacji 1 przepustu;

zlokalizowana w miejscowości Młynik, na działkach nr 491 i 492 (obręb 0013).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Nadleśnictwo Antonin z siedzibą w Antoninie, przy ul. Wrocławskiej 11, 63-421 Przygodzice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

artykuł nr 10

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - obiekty infrastruktury technicznej w m. Kałkowskie

Sośnie, dnia 22.08.2022 r.

PB.6733.8.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sośnie

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

rodzaj inwestycji:

obiekty infrastruktury technicznej:

przebudowa rowów, polegająca na:

odbudowie rowów na długości 701 m;

przebudowie 1 przepustu;

budowie 2 zastawek;

budowie 3 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

zlokalizowana w miejscowości Kałkowskie, na działkach nr 565, 566 i 574 (obręb 0007).

przebudowa rowów, polegająca na:

odbudowie rowów na długości 780 m;

przebudowie 2 przepustów;

budowie 4 progów drewniano – kamiennych o piętrzeniu < 1,0 m;

zlokalizowana w miejscowości Kałkowskie, na działkach nr 555, 556 (obręb 0007).

Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest: Nadleśnictwo Antonin z siedzibą w Antoninie, przy ul. Wrocławskiej 11, 63-421 Przygodzice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 kpa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Środki publikacji:

Podano do publicznej wiadomości BIP Sośnie oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie.

Zastępca Wójta Gminy Sośnie

/ - / Dariusz Berek

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017